Pohjaveden ympäristönlaatunormi uusille aineille (POVENORMI)

Tässä hankkeessa on tarkasteltu uusien aineiden lisäämistä pohjaveden ympäristönlaatunormilistalle, vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteeseen 7A. Kyseisessä asetuksessa Suomen ympäristökeskukselle on säädetty velvoite valmistella muutosehdotukset, jos esim. uusien aineryhmien osalta käy ilmi, että ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi on vahvistettava ympäristönlaatunormi.

Tausta

Kansalliset pohjaveden raja-arvot eli ympäristönlaatunormit otettiin tarkasteluun vuonna 2015. Suomen ympäristökeskus (SYKE) pyysi ELY-keskuksilta ehdotuksia uusista aineista, joille olisi tarpeen asettaa ympäristönlaatunormi. Näiden perusteella SYKE laati ehdotuksen vesienhoitoasetuksen liitteen 7A muuttamisesta koskien pohjaveden ympäristönlaatunormeja.

Ehdotuksen saaman lausuntopalautteen jälkeen päätettiin jatkaa tarkastelua ympäristönlaatunormin määrittämiseksi 2,4,6-trinitrotolueenille (TNT), heksogeenille (RDX), oktogeenille (HMX), PFAS-yhdisteille ja asenafteenille. Kyseisistä aineista on havaintoja pohjavedestä, ne ovat ihmistoiminnoista peräisin eivätkä luontaisesti esiinny pohjavedessä ja niillä on mahdollisia terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Ympäristönlaatunormien määrittämiseksi käynnistettiin hanke vuodelle 2017, jonka tavoitteena oli tarkemmin selvittää uusien ympäristönlaatunormilistalle lisättävien aineiden tai aineyhdisteiden raja-arvon määrittämisperusteita. Listalla jo olevien aineiden raja-arvon määrittämisperusteena on pääasiassa ollut puolet yllämainituissa asetuksissa ja suosituksissa annetuista pitoisuusrajoista. Pyrkimyksenä oli, että listalle lisättävien aineiden raja-arvojen määräytymisperusteet olisivat linjassa aiempien perusteiden kanssa.

Hanketta ohjasi laajapohjainen ohjausryhmä, jossa oli jäseniä ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, puolustusministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Vesilaitosyhdistyksestä, Suomen ympäristökeskuksesta, puolustushallinnon rakennuslaitoksesta ja pääesikunnasta.

Tulokset

Työssä tarkasteltiin räjähdysaineiden, PFAS-yhdisteiden ja asenafteenin esiintymistä Suomen luokitelluilla pohjavesialueilla, selvitettiin kyseisten aineiden ominaisuuksia ja laskettiin niille terveysperusteisia juomaveden viitearvoja WHO:n periaatteiden mukaisesti. Ympäristönlaatunormit johdettiin lasketuista juomaveden viitearvoista puolittamalla viitearvon pitoisuus. PFAS-yhdisteiden osalta viitearvot laskettiin vain PFOS:lle ja PFOA:lle, sillä muille PFAS-yhdisteille ei ollut määritelty suurinta hyväksyttävää päiväannosta (Tolerable Daily Intake). PFAS-yhdisteiden osalta päädyttiin lopulta ehdottamaan ympäristönlaatunormiksi juomavesidirektiivissä ehdotettua yhteistä raja-arvoa yksittäisille PFAS-yhdisteille ja niiden summapitoisuudelle.

Lasketut juomaveden viitearvot, viitearvojen laskentaperusteet ja ehdotetut ympäristönlaatunormit ovat nähtävillä oheisessa raportissa.

Raportti Pohjaveden ympäristölaatunormien päivittäminen

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Janne Juvonen (SYKE), puh. +358 295 251 232
Sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.6.2018 klo 14.00, päivitetty 27.8.2018 klo 10.45