Uhanalaisen niittylajiston säilyminen: niityn hoitohistoria ja kunnostettavuus (PEBIHOITO)

Hankkeen tavoitteet

Karjan laidunnuksen tai niiton synnyttämät perinnebiotoopit ovat maamme uhanalaisimpia luontotyyppejä. Etenkin tuoreilla niityillä ja kedoilla esiintyy paljon erikoistuneita kasvi- ja eläinlajeja, josta monet ovat myös uhanalaisia. Ilman säännöllistä hoitoa (laidunnusta tai niittoa) nämä luontoarvot menetetään.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, missä määrin tuoreiden niittyjen ja ketojen kasvi- ja hyönteislajit ovat säilyneet sekä hoidetuilla että hoitamatta jääneillä arvokkaiksi luokitelluilla parinnebiotoopeilla. Hanke tarkentaa käynnissä olevan valtakunnallisen perinnemaisemien päivitysinventoinnin tuloksia tarjoamalla tarkempaa tietoa vaateliaiden niitty- ja ketolajien tilassa tapahtuneista muutoksista. 

Toteutus

Tuoreiden niittyjen ja ketojen kasvi- ja hyönteislajiston tilassa tapahtuneita muutoksia selvitetään joukolla Uudellamaalla ja Pirkanmaalla sijaitsevia arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja. Tämä tehdään toistamalla aiemmin tehdyt lajistoselvitykset vertailukelpoisella tavalla. Tutkimukseen sisältyvät tuoreet niityt on inventoitu aiemmin vuonna 2000, kedot taas vuonna 2004. Lajistoinventoinnit toteutetaan kesäkaudella 2021.

Pornaisten Jokivarren perinnebiotooppi.
Pornaisten Jokivarsi, 16.7.2001. © Kuva: Tapio Heikkilä / Visuaalinen maisemaseuranta

Tulosten raportointi

Hankkeen tulokset raportoidaan vuoden 2022 lopulla julkaistavasssa loppuraportissa. Lisäksi niitä esitellään ympäristö- ja maataloushallinnolle sekä kansalaisille soveltuvissa yleisötilaisuuksissa. Tuloksia julkaistaan myös hankkeen verkkosivulla ja niiden levitetään eri some-kanavien kautta.

Lisätietoja

  • Hankkeen vetäjä, erikoistutkija Mikko Kuussaari (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 331)
  • tutkija Janne Heliölä (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 358 295 251 164)
Julkaistu 2.2.2021 klo 9.23, päivitetty 3.4.2024 klo 10.56

Kohderyhmä: