Vesivarojen perustietovaranto (VesiPeto)

Yhteentoimivat vesivarojen paikkatiedot

VesiPeto-hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteentoimiva pintavesiä kuvaava vesivarojen paikkatietovaranto, joka muodostaa pohjan sisävesien, merien ja valuma-alueiden tiedon käytölle ja hallinnalle.

Valtakunnallisesti kattava eheä vesivarojen paikkatietovaranto tulee korvaamaan nykyiset järviä, uomia, vesimuodostumia ja merialueita sekä niihin liittyviä valuma-alueita kuvaavat osittain rinnakkaiset paikkatietoaineistot sisältäen näiden tiedot yhteentoimivassa ja yhteensopivassa muodossa. Vesivarojen perustietovaranto palvelee laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesientutkimusta sekä niihin liittyvää tietojärjestelmätyötä. Käyttäjälähtöisten digitaalisten palvelujen tuottaminen helpottuu, kun yhtenäiset ja yhteensopivat perustietovarannot ovat kaikkien saatavilla ja paremmin hyödynnettävissä.

Hankkeessa ovat mukana SYKEn tietokeskus, vesikeskus ja merikeskus. Toteuttamiseen osallistuu SYKEstä paikkatietoasiantuntijoita, vesistöjen mallintajia sekä vesien käytön ja hoidon suunnittelijoita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Maanmittauslaitoksen KMTK-ohjelman kanssa.

Vesipeto_Harakkakoski_Kymijoki
© Kuva:Matti Joukola

Pintavesien perusyksiköt

Paikkatietovaranto koostuu pintavesien osia kuvaavista yksilöivän tunnuksen omaavista perusyksiköistä. Näistä perusyksiköistä voidaan luoda eri käyttötarkoituksiin tietotuotteita. Perusyksiköt tullaan lisäämään osaksi Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, jolloin varmistetaan aineistojen ajantasaisuus ja yhteensopivuus muiden kansallisen paikkatietovarannon osioiden kanssa.

Tavoitteena on luoda pintavesien perusyksiköt sekä suunnitella niiden ylläpito osana Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Lisäksi hankkeessa otetaan uudet perusyksiköt käyttöön osana SYKEn VEMALA- vesistömalleja sekä suunnitellaan niiden käyttöönotto SYKEn ympäristötietojärjestelmissä.

Tehtävät

 1. Määritetään vesivarojen paikkatietovaranto noudattaen soveltuvin osin perustietovarannon viitearkkitehtuuria.
 2. Tuotetaan vesivarojen perusyksiköitä kuvaavat paikkatietoaineistot, jotka tulevat valmistuttuaan korvaamaan nykyisten järvi-, uoma- ja merialueiden sekä niihin liittyvien valuma-alueiden rinnakkaiset paikkatietoaineistot sisältäen näiden tiedot yhteismitallisessa muodossa.
 3. Valmistellaan järvi-, uoma- ja meripaikkatietojen geometrian siirtämistä osaksi MML:n Kansallista maastotietokantaa (KMTK).
 4. Otetaan uudistettu paikkatietovaranto käyttöön vesistömallijärjestelmässä.
 5. Suunnitellaan vesivarojen paikkatietovarannon käyttöönotto ympäristötietopalveluissa.
 6. Luodaan helppokäyttöiset työkalut vesivarojen paikkatietojen katseluun ja käyttöön sekä julkaistaan aineistot standardeilla rajapinnoilla ja INSPIREn mukaisina tietotuotteina.

Hyödyt

Pintavesiä kuvaava vesivarojen paikkatietovaranto…

 • Toimii kansallisena peruspaikkatietona ja referenssiaineistona
 • Palvelee laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesientutkimusta sekä niihin liittyvää tietojärjestelmätyötä
 • Selkeyttää vesiin liittyvien asioiden käsittelyä ja vähentää väärinymmärrysmahdollisuuksia, kun aineistot ovat loogisesti rakentuneita
 • Mahdollistaa erilaisten yhteentoimivien tietotuotteiden luomisen
 • Mahdollistaa tiedon linkityksen eri aihealueiden välillä, kun tieto sidotaan yhtenäiseen aineistoon
 • Yksinkertaistaa tietojen käyttöä, kun erilaiset analyysit ja mallitulokset perustuvat samaan alueelliseen perusyksikköjakoon
 • Käyttäjälähtöisten digitaalisten palvelujen tuottaminen helpottuu kun yhtenäiset ja yhteensopivat perustietovarannot ovat kaikkien saatavilla ja paremmin hyödynnettävissä
 • Helpottaa palveluiden tuottamista ja käyttämistä, kun tietorakennelogiikka perustuu yhtenäiseen malliin ja samat tiedonhallinnolliset algoritmit ovat käyttökelpoisia eri järjestelmissä
 • Poistaa päällekkäisten tietovarantojen ylläpidon perusyksiköiden ylläpidon KMTK:ssa toteutuessa hankkeessa tehtävien suunnitelmien mukaisesti

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Matti Joukola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Jaakko Suikkanen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.4.2018 klo 11.28, päivitetty 11.5.2021 klo 15.13