Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)

Hankkeen tavoitteet

Vesivastuu2030-hankkeen tavoitteena on selvittää ja kehittää keinoja, joilla Suomesta ja suomalaisyrityksistä tulee maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa kartoitetaan vesivastuullisuuden parhaat kansalliset ja kansainväliset käytänteet ja kehitetään niitä edelleen niin yritysten toiminnan kuin politiikan ja lainsäädännön osalta.

Hankkeen tausta

Vaikka valtioilla on ensisijainen vastuu kestävästä vesivarojen hallinnasta ja politiikasta, yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli globaalien vesihaasteiden ratkaisussa. Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan niiden ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää veden käyttöä ja suojelua, niiden koko arvoketjujen matkalla. Globaalien vesihaasteiden kasvaessa vesi on yrityksille voimistuva riski ja vesivastuullisuus edellytys niiden toiminnan jatkuvuudelle. Yritykset eivät voi hallita vesiriskejään pelkillä sisäisillä parannuksilla, koska niiden taustalla vaikuttavat usein laajemmat veteen liittyvät ongelmat. Vesivastuullisuuden käytänteet kehitetään siksi aina yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kansallista ja kansainvälistä vesivarojen hallintaa ja politiikkaa tukien.

Suomen ja suomalaisyritysten globaali vesivastuu ja sen haasteet ja mahdollisuudet ovat viime vuosina tunnistettu useissa yhteyksissä. Kasvava joukko suomalaisyrityksiä on sitoutunut kehittämään vesivastuullisuuttaan mm. suomalaisten tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja WWF Suomen perustaman vesivastuusitoumuksen kautta. Suomen vesialan kansainvälinen strategia asettaa vesivastuullisen tuotannon ja kulutuksen yhdeksi tavoitteekseen ja vesivastuusitoumukset ja kumppanuudet sen toimeenpanokeinoiksi. Strategian toimeenpanon tueksi vuosina 2018–2019 laaditun tiekartan vision mukaisesti Suomi ja suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä.

Jotta vesivastuutiekartan asettama tavoite voitaisiin saavuttaa, tulee sekä suomalaisyritysten toimintaa ja sitoutumista vesivastuullisuuteen että yrityksiä säänteleviä ja tukevia ohjauskeinoja kehittää edelleen. Tarvitaan ohjeita, työkaluja sekä toimintamalleja parhaista käytännöistä niin yrityksille, hallinnolle kuin muille toimijoille.

Hankkeen tutkimuskysymykset

Vesivastuu2030-hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin tutkimuskysymyksineen:

 1. Vesivastuullisuuden parhaat käytänteet
  • Miten Suomen ja suomalaisyritysten vesivastuullisuus vertautuu kansainvälisesti?
  • Mitkä ovat teema-alueen parhaat kansainväliset käytänteet?
  • Mitkä ovat merkittävimmät haasteet vesivastuullisuuden jalkauttamisessa?
 2. Vesivastuullisuuden ohjauskeinot
  • Miten vesivastuullisuus voidaan paremmin ottaa huomioon politiikan eri osa-alueilla?
  • Miten arvoketjujen veden käytön ja siihen kytkeytyvien ympäristövaikutusten hallintaa ja sääntelyä voitaisiin kehittää EU-tasolla?
  • Miten Suomi voisi edistää vesivastuullisuutta kansainvälisesti?
 3. Vesi osana yritysten ja arvoketjujen kokonaisvastuullisuutta
  • Miten yritykset voivat tunnistaa ja arvioida arvoketjujensa vesivastuullisuutta suhteessa toimintaansa, tavoitteisiinsa sekä vastuullisuuteen kokonaisuutena tarkasteltuna?
 4. Vesivastuutavoitteiden asettaminen
  • Miten yrityksille ja muille organisaatioille voidaan asettaa mielekkäät ja riittävät tavoitteet vesivastuullisuudelle?

Hankkeen tuotokset

Vesivastuu2030-hankkeessa tuotetaan:

 • toimintamalli yrityksille vesivastuullisuuden parhaista käytänteistä yritysesimerkkeineen
 • toimintamalli yrityksille vesivastuullisuuden edistämisestä osana yrityksen ja arvoketjujen kokonaisvastuullisuutta
 • suosituksia vesivastuullisuuden kansallisten ja EU-tason ohjauskeinojen kehittämiseksi sekä kansainvälisesti eteenpäin viemiseksi
 • suosituksia vesivastuullisuuden kytkemisestä yritysvastuun edistämisohjelmiin
 • ohjeet ja toimintamalli vesivastuutavoitteiden asettamisesta yrityksille ja muille organisaatioille​

Hanke rakentuu yritysvastuun ja vesivastuullisuuden, kiertotalouden sekä kestävän kehityksen politiikan aiemmalle kansalliselle ja kansainväliselle arviointi – ja kehitystyölle. Hankkeen toimintamallit, ohjeistukset ja suositukset yhteiskehitetään keskeisten suomalaisten sidosryhmien sekä vesivastuullisuuden johtavien kansainvälisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja

 • Erikoistutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus SYKE,
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. +358 295 251 049

 

Julkaistu 12.8.2020 klo 10.19, päivitetty 29.4.2021 klo 11.57