Mammutti-hankkeen työpaketit

Hanke jakautuu neljään eri työpakettiin, joista kaksi ensimmäistä ovat valmistuneet kesään 2021 mennessä.

Työpaketti 1. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tietopohjaan liittyvien tietotarpeiden täsmentäminen

Ensimmäisessä työpaketissa on täsmennetty ja priorisoitu erilaisten sidosryhmien tunnistamia tietotarpeita liittyen maankäytön ja sen muutosten seurannan tietopohjaan ja -aineistoihin. 

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Salla Rantala SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Työpaketti 2. Tietotarpeiden ja nykyisten tietoaineistojen vertailu ja kehittämiskohteiden valinta

Toisessa työpaketissa kartoitettiin ja arvioitiin olemassa olevia paikkatieto-, kaukokartoitus- ja rekisteriaineistoja suhteessa priorisoituihin tietotarpeisiin.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Ulla Pyysalo MML, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Työn alla olevat työpaketit

Priorisoitujen tietotarpeiden ja aineistoarviointien pohjalta kolmannessa työpaketissa kehitetään ja tuotetaan useita maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia (paikka)tietotuotteita neljään maankäyttötyypin mukaiseen teemaan: metsät, suot ja kosteikot, maatalousalueet ja rakennettu maa. Kustakin kehitettävästä paikkatietotuotteesta tuloksena tulee olemaan pilottialueet kattava paikkatietoaineisto/tietotuote, kuvaus menetelmästä, jolla tieto tuotetaan, kehittämisehdotukset lähtötietoihin, sekä ehdotus tiedontuotantoprosessista vastuineen. Pilottialueiksi on valittu laajennetun Etelä-Pohjanmaan alue ja Uusimaa. Lisäksi kolmannessa työpaketissa kehitetään paikkatietoaineistoihin perustuvaa kasvihuonekaasuinventaariolaskentaa sekä kehitetään MML:n maastotietokannan päivitysprosessia perustuen hallinnallisiin rekistereihin ja kaukokartoitustuotteista saatavaan muutostietoon. Tuotettavia aineistoja ja kehittämiskohteita tullaan arvioimaan ja testaamaan yhdessä ohjausryhmän/sidosryhmien kanssa.

Hankkeen neljännessä työpaketissa luodaan mukana oleville organisaatioille yhteinen toiminta/hallintamalli, joka mahdollistaa maankäyttötiedon ja sen muutostiedon säännöllisen tuottamisen hankkeessa tuotettujen tietotuotteiden osalta.

Julkaistu 10.9.2021 klo 15.21, päivitetty 28.1.2022 klo 10.27
Kohderyhmä: