Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)

Hankkeen tausta

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Maankäyttösektori on sekä merkittävä hiilidioksidinielu että hiilidioksidipäästöjen lähde. Päästöjen pienentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi tarvitaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa maankäytöstä ja sen muutoksista kansallisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi ja lähtötiedoiksi kansainvälisiin raportointeihin. Suomessa maankäyttö- ja maanpeitetietoa kerätään ja ylläpidetään eri lähtökohdista ja menetelmillä useissa organisaatioissa. Tiedot on tallennettu eri järjestelmiin ja niiden yhdistäminen kattavaksi maankäyttöaineistoksi on haastavaa. Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt tietotarpeita liittyen maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tietopohjaan osana nykyisen hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaa.

Hankkeen tavoitteet

Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle-hankkeen tavoitteena on:

1) Parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa (tarkkuutta, ajantasaisuutta ja käytettävyyttä) raportoinnin, suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon pohjaksi;

2) Tuottaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia tietotuotteita, joissa yhdistetään ja jatkojalostetaan eri toimijoiden tuottamia aineistoja.

3) Luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa maankäytön ja sen muutostiedon säännöllisen seurannan;

Hankkeessa täsmennetään ja priorisoidaan erilaisten sidosryhmien ja vaatimusten tietotarpeita liittyen maankäyttöön ja sen muutoksiin. Olemassa olevia paikka- ja kaukokartoitustietoja sekä muita tietolähteitä hyödynnetään, ja arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen soveltuvuus täsmennettyihin tietotarpeisiin nähden. Tarvittaessa aineistoja täydennetään tuottamalla uutta tietoa. Pilottialueilta tuotetaan tietotarpeiden mukaisia maankäyttötietotuotteita. Hankkeessa luodaan organisaatioille yhteinen toiminta/hallintamalli tukemaan maankäytön ja sen muutoksien seurantaa.

© Elise Järvenpää

Hankkeen toteutus

Hanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen johdolla Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Ruokaviraston ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä.

Työpaketit, toteutus ja hankkeessa tuotetut aineistot on kuvattu erillisellä Mammutti-hankkeen työpaketit sivulla. Esityksiä Mammutti-hankkeessa tuotetuista aineistoista ja niiden erilaisista käyttötavoista löydät Mammutti-hankkeen tilaisuudet sivulta.

Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus toteutettiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Tieto-ohjelman yhteistyöryhmän ja muiden sidosryhmien kanssa. MMM on viestinyt hankkeesta osana Nappaa hiilestä kiinni – ohjelmaa. 

Hanke on päättynyt.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Elise Järvenpää Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 
Julkaistu 18.2.2021 klo 15.29, päivitetty 16.4.2024 klo 15.53