MAAMERI – Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella

MAAMERI-hanke on mukana vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019–2023) tutkimusosiossa. Hankkeessa parannetaan ymmärrystä maalta tulevan ravinnekuormituksen muutosten vaikutuksista Saaristomeren ekosysteemiin. Erityisesti kohteena ovat maalta kulkeutuva partikkelimainen aines, pohjan sedimenttiprosessit sekä fosforikuormituksen ja eliöstön vuorovaikutus, joka ilmenee muun muassa leväkukintoina.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo 200x145
 

Hankkeessa parannetaan vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelua tukevien työkalujen toimintaedellytyksiä. Hanke pohjautuu Saaristomeren ravinnekuormituksen paremmaksi ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi tehtyyn aiempaan pitkäjänteiseen työhön ja pyrkii täydentämään sitä mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeessa kehitetään edelleen jo käytössä olevia ravinnekuormituksen arviointityökaluja, harmonisoidaan niiden toimintaa ja tuotetaan pohjaa uusien arviointimenetelmien kehittämiselle muun muassa tietoaineistojen integraation ja kaukokartoituksen avulla. Hanke tutkii ravinteiden, erityisesti fosforin, kulkeutumista valuma-alueelta Saaristomereen ja sen vaikutuksia ja dynamiikkaa rannikko–avomerigradienteilla Saaristomeren eri osissa.

Hanke sisältää kenttätutkimuksia, joissa hyödynnetään eri tutkimusaluksia, sekä mallinnusta, kaukokartoitusta ja tutkimusaineistojen integraatiota.

Hanke perustuu kotimaisten tutkimustoimijoiden ja viranomaisten laajaan yhteistyöhön rannikkovesien suojelun tietoperustan vahvistamisessa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja siihen osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Åbo Akademi.

Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 2 200 000 euroa, ja sitä rahoittavat ympäristöministeriö ja kaikki hankepartnerit.

Tärkeimmät konkreettiset tulokset, jotka hankkeella pyritään saamaan aikaan:

 1. Vähentää vesien- ja merenhoidon rannikkovesien hyvään tilaan kytkeytyvien kuormitusvähennystavoitteiden epävarmuutta Saaristomerellä.
 2. Vahvistaa Saaristomerimallia osana vesien- ja merenhoidon mallijärjestelmää.
 3. Tukea pitkällä aikavälillä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden vaikuttavuusarviointia.

Hankkeen tärkeimmät konkreettiset tuotokset:

 1. Mallijärjestelmien vahvistaminen lähtötietoja ja rakennetta kehittämällä
 2. Rannikko- ja kuormitusmallien parempi yhteensovittaminen
 3. Olemassa olevien seuranta-aineistojen yhdistäminen ja hyödyntäminen
 4. Kaukokartoituksen ja uusien seurantamenetelmien kehittämien ja hyödyntäminen Saaristomeren tilan seurannassa
 5. Fosforin valuma-alueprosessien tarkempi kuvaus
 6. Partikkelimaisen fosforin jokikuormituksen kulkeutumisen ja fosforin vapautumisen kuvaus Saaristomerellä
 7. Fosforin sisäisen kuormituksen tarkempi kuvaus Saaristomerellä
 8. Eliöyhteisöjen rooli fosforin varastoinnissa ja uusien biologisten fosforin saatavuutta kuvaavien indikaattorien kehitys
 9. Fosforikuormituksen vaikutukset leväkukintojen syntyyn
 10. Rehevöitymisen ekosysteemivaikutukset rannikko–avomerigradienteilla
 11. Ravinnekuormituksen ja sameuden vähenemisen vaikutukset eliöyhteisöihin
MAAMERI-hankkeessa tehdään yhdessä käytännön merentutkimusta Saaristomeren hyväksi 26.4.2021
Suomalaiset merentutkimuksen käytössä olevat alukset liikkuvat tänä vuonna ahkerasti Saaristomerellä, kun tutkimuslaitosten yhteinen MAAMERI-hanke selvittää maalta tulevan ravinnekuorman vaikutuksia Saaristomeren tilaan. Yhteistyö vahvistaa rannikkovesien suojelun tietopohjaa.
Lue lisää
MAAMERI-hanke selvittää, miten Saaristomeren ekosysteemi reagoi ravinnekuormituksen muutoksiin 23.6.2020
Saaristomeren meriympäristön tila ei pitkäjänteisestä vesiensuojelutyöstä huolimatta ole parantunut toivotulla tavalla: ravinteiden ja etenkin fosforin määrä Saaristomerellä on vähentynyt vain vähän. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan kuuluva MAAMERI-tutkimushanke pyrkii selvittämään entistä tarkemmin maalta tulevan fosforin kuormituksen vähentämisen vaikutuksia meriympäristössä ja ymmärtämään, miten ympäristön toipumista voidaan tehostaa.
Lue lisää
Julkaistu 20.5.2020 klo 20.58, päivitetty 3.11.2022 klo 17.01

Kohderyhmä: