Elinkaariarviointi tukee kestävyysmurrosta

Elinkaariarviointia (LCA) käytetään monimutkaisten arvoketjujen tutkimiseen niiden ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi. Se on tärkeä päätöksenteon tukiväline, jota poliittiset päättäjät, viranomaiset, yritykset ja tutkijat käyttävät ihmisen toiminnan aiheuttamien kriittisten ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja näiden lieventämiseen. Avoin vuoropuhelu ja yhteistyö edistävät LCA-menetelmien valtavirtaistamista. Kokonaisvaltainen elinkaariajattelu on Suomen ympäristökeskuksessa tehdyn tutkimuksen perusperiaatteita.

Kokosimme tälle sivustolle tietoa ja esimerkkejä LCA:sta ja Syken elinkaariarviointityöstä. Voit hyödyntää sivulla olevia infografiikoita mainitsemalla lähteeksi Suomen ympäristökeskuksen.

LCA on vakiintunut menetelmä, jonka avulla selvitetään useita ympäristövaikutuksia samanaikaisesti

LCA on ISO-standardoitu, vakiintunut analyysimenetelmä, jolla voidaan samanaikaisesti määrittää useita ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. LCA on ainutlaatuinen työkalu eri toimijoiden tekemien päätösten arviointiin tai näihin vaikuttavien tekijöiden määrittelyyn.

Tuotteen tai palvelun elinkaari voi olla hyvin monimutkainen, alkaen raaka-aineista prosessointiin ja tuotantoon, kaupasta käyttäjälle ja päättyen lopuksi kierrätykseen tai poistoon. Samalla eri vaiheissa vaikuttavat erilaiset tekijät kuten sähkön ja veden kulutus sekä kuljetus. Elinkaariarvioinnissa nämä kaikki otetaan huomioon.

LCA on ISO-standardoitu analyysimenetelmä, jolla voidaan määrittää ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Tämä infograafi esittää miten monimutkainen tuotteiden tai palveujen elinkaari voi olla, alkaen raaka-aineista tuotantoon, kaupasta käyttäjälle ja päättyen lopuksi kierrätykseen tai poistoon.
Tuotteiden tai palvelujen elinkaari voi olla monimutkainen. Lataa iso kuva täältä (png). © Syke

Laadukkaan lähtötiedon avulla kokonaisvaltaiseen vaikutusten arviointiin

LCA koostuu neljästä vaiheesta: tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. Kattamalla koko elinkaaren ja ottamalla huomioon useita ympäristövaikutuksia samanaikaisesti, vältetään ongelmien siirtymistä eri vaikutusten välillä sekä arvoketjun sisällä.

Lähtötietojen kerääminen, eli inventaarioanalyysi, on olennainen osa LCA-tutkimusta, sillä siinä kootaan yhteen analysoitavan järjestelmän panokset ja tuotokset. Panoksia ovat esimerkiksi raaka-aineet, energia ja vesi ja tuotoksia sivutuotteet, jätteet ja päästöt.

Tyypillisimmät esimerkit eri vaikutuskategorioista, joissa ympäristövaikutuksia arvioidaan ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, toksisuus, rehevöityminen, luonnonvarojen käyttö, happamoituminen, pienhiukkaset, otsonikato ja maankäyttö.

Lähtötietojen kerääminen, eli inventaarioanalyysi, on olennainen osa LCA-tutkimusta. Tämä infograafi esittää miten tuotteen tai palvelun panokset ja tuotokset huomioidaan sen jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Panoksia ovat esimerkiksi raaka-aineet, energia ja vesi ja tuotoksia sivutuotteet, jätteet ja päästöt. Kuvasta nähdään myös tyypillisimmät esimerkit eri vaikutuskategorioista, joissa ympäristövaikutuksia arvioidaan. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, toksisuus, rehevöityminen, luonnonvarojen käyttö, happamoituminen, pienhiukkaset, otsonikato ja maankäyttö.
Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voidaan arvioida datainventaarion avulla. Lataa iso kuva täältä (png). © SYKE

LCA:n lisääntyvä käyttö tutkimuksessa, politiikassa ja yrityksissä vaatii usean sidosryhmän välistä yhteistyötä

Euroopassa on käynnissä kulutuksen ja tuotannon kestävyysmurroksen edistäminen, josta esimerkkinä on vihreiden tuotteiden sisämarkkinoita koskeva aloite. Tästä johtuu myös LCA-tutkimuksen kasvava tarve. Järjestelmällisen ja yhdenmukaisen LCA:n valtavirtaistaminen etenee monilla tasoilla: kansallisten linjausten taustalla, julkisen sektorin aloitteissa, koulutuksen suunnittelussa ja yrityksissä.

EU:n elinkaariarviointiin perustuvalla tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmällä (Product Environmental Footprint, PEF) pyritään vastaamaan näihin haasteisiin luomalla yhtenäisempi ja yksityiskohtaisempi LCA-ohjeistus, jota voidaan käyttää vertailukelpoisten tulosten tuottamiseen. Menetelmässä on kuitenkin vielä monia ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, mikromuovisaasteen tai nanomateriaalien toksikologisten arviointien toteuttamiseen.

Uusien ohjauskeinojen, käytännön soveltamisen ja koulutussisältöjen johdonmukainen yhdistely edistää LCA:n käyttöä kestävyysmurroksessa. Avoin, eri alojen välinen vuoropuhelu ja yhteistyö edistävät LCA-menetelmien valtavirtaistamista.

Hei LCA:n parissa työskentelevä! Kartoitamme parhaillaan kiinnostusta Suomen LCA-verkoston perustamiselle, vastaa lyhyeen kyselyyn!

Syke tekee LCA-tutkimusta tuottaen tietoa ja osaamista kestävyysmurroksen päätöksenteon tueksi

Kokonaisvaltainen elinkaariajattelu on Sykessä tehdyn tutkimuksen perusperiaatteita. Ympäristötietoisen päätöksenteon tukemiseksi on myös hyödyllistä yhdistää eri tutkimusmenetelmiä. LCA edistää Syken strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tuotteiden, palvelujen ja tuotantojärjestelmien ilmastovaikutuksia määrittämällä edistämme ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Tutkimalla jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutuksia ja arvioimalla kokonaisvaltaisesti uusia biopohjaisia ratkaisuja edistämme siirtymistä kestävään kiertotalouteen ja biotalouteen.

Elinkaariajattelua käytetään laajasti tukemaan kaupunki- ja maaseutualueita niiden matkalla kestävän kehityksen edelläkävijöiksi. Etsimme myös uusia tutkimusreittejä, jotta LCA:ssa voidaan paremmin ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja vesivarojen kestävä käyttö.

Syke edistää elinkaarimenetelmien metodologista kehittämistä. LCA:n lisäksi Syke kehittää muun muassa kansallista ympäristölaajennettua panos-tuotosmallia (ENVIMAT), hybridi-LCA-sovelluksia ja systeemitason materiaalivirta-analyysiä (MFA). Syke yhdistää syvän metodologisen asiantuntemuksen kriittiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon erilaiset käyttötarkoitukset, hyödyt, epävarmuustekijät ja rajoitukset. Näin ollen yke soveltaa LCA:ta avoimella, puolueettomalla ja luotettavalla tavalla pyrkiessään helpottamaan päätöksentekoa kohti kestävyysmurrosta.

Lue lisää uusimmasta julkaisustamme

Syke esittelee: Elinkaariarviointi (LCA), lue ja lataa pdf-versio ISSUU-palvelusta.

Lisätietoja Syken LCA-asiantuntijoilta

  • ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, elinkaariarviointi, mallinnuksen kehittäminen, skenaarioanalyysit, ilmastovaikutukset
  • erikoistutkija Susanna Horn, yritysyhteistyö, metallit (elektroniikka), muovit, textiilit
  • tutkija Jáchym Judl, LCA-metodit, PEF, liikenne ja liikkuminen, digitalisaatio, kiertotalous
  • erikoistutkija Johanna Niemistö, LCA:n käyttö PK-yrityksissä
  • tutkija Johanna Suikkanen, PEF, ympäristömerkit

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi.

 

Julkaistu 11.1.2022 klo 8.50, päivitetty 12.2.2024 klo 11.05