Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden kannalta. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttö testataan yhdessä viljelijöiden kesken. Tarkastelussa on biokaasun mädätejäännöksen jatkojalostuksen kehittäminen. Verkostoituminen alan toimijoiden kesken on oleellinen osa hanketta. Viljelijöiden ja tutkijoiden tiivis yhteistyö on avain asemassa.

Miksi kierrätyslannoitteita?

Hallitus pyrkii edistämään ravinnekiertoja. Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on, että puolet kotieläintuotannon lannasta ja yhdyskuntalietteistä on kehittyneen prosessoinnin piirissä vuoteen 2025 mennessä. Tällöin muodostuu uusia kierrätyslannoitteita. Kierrätyslannoitteita voidaan tuottaa monin eri teknologioin yksittäin tai erilaisina prosessiketjuina. Biokaasutuotanto voi olla kestävä osa tavoitteiden saavuttamisessa. Toimivina kokonaisuuksina tämä voi lisätä sekä maaseutualueiden energiaomavaraisuutta että maatalouden huoltovarmuutta. Kestävyyden vastaamiseksi on olennaista hyödyntää sekä energia että ravinteet tehokkaasti.

Maatilat ja puutarhat hyödyntäisivät mielellään kierrätysravinteita, mutta niiden on oltava toimivia, turvallisia ja kuljetettavia yleistyäkseen laajempaan jakeluun. Kierrätyslannoitteiden kysyntä muodostuukin ymmärryksestä viljelijöiden tarpeista. Lannoitteet on testattava ja niille on oltava selkeät käyttöohjeet ennen markkinoille saattamista. Lannoitetuotteiden on istuttava maatilojen nykyisiin toimintaketjuihin ja tuottajien maksukyky tuotteille on tuettava. Näin toiminta on taloudellisesti perusteltua sekä kierrätyslannoitteiden tuottajalle että loppukäyttäjälle. Samalla voidaan varmistaa toimien ympäristöystävällisyys. Laajempana lopputuloksena on eloperäisten massojen prosessoinnin liittyminen osaksi maaseudun yritystoimintaa.

Tässä hankkeessa tuodaan viljelijät, biokaasun tuottajat ja tutkimus lähelle toisiaan pohtimaan, millaisia kierrätyslannoitteita kasvintuotannossa tarvitaan ja miten tähän tarpeeseen voidaan vastata. Hankkeessa myös demonstroidaan valittujen biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä jalostettujen kierrätyslannoitteiden käyttöä. Yhteistyössä luodaan esimerkkejä resurssitehokkaista, teknisesti toimivista, osapuolilleen kannattavista ja ympäristöllisesti perustelluista toimintaketjuista biokaasulaitoksen ja erilaisten maatilojen välillä.

Tarpeita vastaavat kierrätyslannoitteet kehitetään yhdessä viljelijöiden kanssa

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita maatalouden ja muiden sektoreiden orgaanisista jätteistä ja sivutuotteista. Tavoitteena on testata ainakin kahta erilaista kierrätyslannoitetta ja varmistaa niiden täyttävän lannoitevalmisteille olennaiset kriteerit, kuten tasalaatuisuus, käyttökelpoisuus kasveille ja toimivat levitystavat. Hankkeen tavoite onkin varmistaa testatun toiminnan ympäristöystävällisyys ja taloudellinen mielekkyys verrattuna nykyisin käytettäviin lannoitteisiin sekä siihen, ettei mädätysjäännöstä jatkojalosteta.

Väkevöidyt, kuljetettavat tuotteet jalostetaan biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä ja niiden käyttökelpoisuus lannoitteena testataan pelto- ja kasvihuonetuotannossa. Jäännöksen jalostus on kansainvälisestikin kehitysasteella ja uusien menetelmien tekninen testaaminen sekä lopputuotteiden lannoitekäytön ohjeistaminen ovat edellytys toimiville kokonaisratkaisuille.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää suomalaista ravinnekierrätyksen osaamista ja jakaa sitä muualle Eurooppaan, luoda biokaasu- ja ravinnekierrätätysalan osaajien verkostoja ja täten saada suomalaisille ravinne- ja kiertotalousosaamiselle näkyvyyttä myös muualla Euroopassa.

Hankkeessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia odotuksia viljelijöillä on uusien kierrätyslannoitteiden laadun ja käytettävyyden suhteen?
  • Kuinka uudet kierrätyslannoitteet toimivat käytännössä?
  • Mikä on biokaasuprosessin ja mädätysjäännöksen jatkojalostamiseen pohjautuva toimintakonseptin kannattavuus ja vaikutus ympäristöön verrattuna mineraalilannoitteiden ja/tai mädätysjäännöksen tai lietelannan käyttöön sellaisenaan?

Hanke toteutetaan yhteistyönä

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus (Luke), Karelia ammattikorkeakoulu, BioKymppi Oy, Koivikon Kartano Oy ja Luukkaisen puutarha Oy. Hanke toteutetaan neljänä työpajana. Kustakin työpaketista vastaa yksi tutkimusorganisaatio, mutta työpakettiin sisältyvä työ toteutetaan useamman hanketoimijan yhteistyönä. Lisäksi hanke hyödyntää ja laajentaa verkostojaan tiedon kokoamisessa ja tulosten testaamisessa.

Työpaketit

Ensimmäinen työpaketti keskittyy viljelijöiden lannoitetarpeiden selvittämiseen ja olemassa olevien mädätysjäännöksen jalostusmenetelmien mahdollisuuksiin vastata viljelijöiden tarpeisiin.

Toinen työpaketti keskittyy biokaasulaitoksessa jalostettujen kierrätyslannoitteiden lannoitearvon ja käytännön lannoitustoimien testaamiseen kenttäkokeissa.

Kolmannessa työpaketissa arvioidaan, kuinka ravinnekierrot muuttuvat kierrätyslannoitteiden käytön myötä, mitä ympäristöhyötyjä saavutetaan, kannattaako tilojen ottaa kierrätyslannoitteita käyttöönsä ja näin ollen onko niiden tuotanto biokaasulaitokselle kannattavaa.

Neljännessä työpaketissa keskitytään viestintään ja tiedonvaihtoon Suomessa ja Euroopassa, ml. EIP-Agri – verkosto.

 

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Jaakko Karvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, Puh. 0295 251 875, etunimi.sukunime@ymparisto.fi
  • Toimitusjohtaja Mika Juvonen, BioKymppi Oy, Puh. 040 548 6701, etunimi.sukunimi@bio10.fi
 
   
   
 

 

Julkaistu 28.3.2017 klo 15.44, päivitetty 11.7.2019 klo 13.22