Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön (Envibase)

Envibase-logo 556px

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Envibase on pääosin valtionvarainministeriön rahoittama, kolmivuotinen tuottavuushanke. Hankkeen toteuttaa Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. SYKE on hankkeen pääkoordinaattori. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2015–2018 on 7,6 Me.

Hankkeen viralliset nettisivut löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/envibase.

Hankkeen tavoite

Envibasessa luodaan konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaa uudistavan MONITOR2020-hankkeen ja tutkimuksen tueksi. Hankkeen tavoitteena on avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Hankkeen toteutus ja tuotokset

Envibase on jaettu viiteen osahankkeeseen:

  1. Tietojen yhteiskäyttö. Osahankkeessa vahvistetaan ympäristöön liittyvää paikkatietoinfrastruktuuria ja tätä demonstroidaan kolmella ympäristön tutkimusta ja seurantaa tukevalla työvälineellä. Nämä ovat ekosysteemipalveluiden virtuaalilaboratorio, reaaliaikaisten datalähteiden käyttö rannikkojen seurannassa ja valuma-alueiden mallinnus- ja tilastointityökalu. Osahanke on SYKEn vastuulla.
  2. Lajitietokeskus. Osahankkeessa perustetaan kansallinen Lajitietokeskus, joka kerää, hallinnoi ja jakelee suomalaista lajitietoa keskitetysti ja yhdenmukaisin menetelmin. Osahanke on Luonnontieteellisen keskusmuseon vastuulla.
  3. Satelliittidatakeskus. Hankkeessa kehitetään Sodankylän kansallista satelliittidatakeskusta niin, että keskukseen saapuvaa ympäristöhavaintoihin liittyvää satelliittitietoa (Sentinel-sarja) ja jo kerättyä tietoa pystytään vastaanottamaan, käsittelemään ja jakamaan yhdenmukaisin menetelmin. Osahanke on Ilmatieteen laitoksen vastuulla.
  4. Kansalaishavaintopalvelut. Osahankkeen tavoitteena on kehittää yleiskäyttöinen ratkaisu kansalaisille ympäristö- ja lajitietojen ilmoittamiseen, tallentamiseen ja jakamiseen. Osahanke on SYKEn vastuulla.
  5. Alusta tutkimusaineistolle. Osahankkeessa kehitetään alusta tutkimuksissa kerättyjen aineistojen kokoamiseen, varastointiin, löydettävyyteen (metadata) sekä välittämiseen. Osahanke on SYKEn vastuulla.

Hankkeen tuottamat hyödyt

Hankkeen on arvioitu tuottavan suoria taloudellisia hyötyjä ja laadullisia hyötyjä. Suoria taloudellisia hyötyjä syntyy

1) ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin tehostumisesta (kansalliset tarpeet ja EU-direktiiviraportointi),
2) ilmakuvausten korvaamisesta satelliittikuvilla,
3) tiedonhallinnan paranemisesta ja satelliittidatan keskitetystä perusprosessoinnista sekä
4) satelliittidatapalveluiden tarjoamisesta naapurimaille ja arktisen alueen toimijoille.

Laadullisia hyötyjä syntyy muun muassa, kun

1) kuntatoimijoiden tiedonsaanti paranee,
2) elinkeinotoiminnassa kyetään aiempaa paremmin hyödyntämään ympäristö- ja lajitietoa,
3) tutkimuksen toimintaedellytykset ja rahoitusmahdollisuudet paranevat,
4) mahdollisuudet hyödyntää avointa ympäristödataa monipuolistuvat ja kun
5) kansalaiset pystyvät tuottamaan itse ja hyödyntämään havaintotietoa.

Envibasessa tehty työ ja hankkeessa luodut palvelut ovat hyödyksi ympäristöseurantojen laajassa uudistuksessa, jota SYKEssä tekee MONITOR2020-ohjelma.

 

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Yrjö Sucksdorff, SYKE, puh. 0295 251 659, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Saku Anttila, SYKE, puh. 0295 251 069, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Luomuksen logo 130px     SYKEn logo vaaka 130px     Ilmatieteen laitoksen logo 135px

 

 

Julkaistu 12.4.2016 klo 14.49, päivitetty 8.11.2018 klo 15.26