Ympäristöseurannoista informaation yhdistämiseen: MONITOR2020 - laatua, palvelukykyä ja vaikuttavuutta

MONITOR2020-ohjelma - tehokasta seurantaa asiakaslähtöisesti

Ohjelman tärkein tavoite on uudistaa ympäristön seurannat asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi mukaan lukien liikkeenharjoittajat, kolmas sektori ja perheet. Tavoitteena on myös poistaa erillisten seurantojen päällekkäisyydet, yhdentää erillisseurannat toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja muuttaa parhaiksi havaitut käytännöt seurannan yleisiksi toimintatavoiksi.

Monitor2020-ohjelmassa

 • lisätään ympäristötiedon vaikuttavuutta, palvelukykyä, aikaansaannoskykyä, tuottavuutta ja taloudellisuutta
 • johdetaan seurantojen tavoitteet päätöksenteon ja asiakkaiden tietotarpeista
 • tavoitellaan enemmän ja laadukkaampaa tietoa kustannustehokkaasti koko tuotanto- ja arvoketjussa
 • keskitytään ihmisen toiminnasta aiheutuvien vaikutusten laadukkaampaan arviointiin ja ennustamiseen, ottaen huomion niin hyödyt kuin haitatkin
 • kehitetään ympäristön seurantatiedon tuotantoa mm. korvaamalla työvoimavaltaisia menetelmiä ajallisesti ja alueellisesti kattavilla seurantamenetelmillä
 • kehitetään tiedon ennakoivuutta, havaintotoiminnan reaaliaikaisuutta, tiedon jakelua ja tulkinnan helppoutta sekä informaatioaineksen yhdisteltävyyttä
 • hyödynnetään uusia teknologioita ja mahdollistetaan säädöksien edellyttämä tiedon tuotanto nykyistä vähäisemmillä voimavaroilla, jotka ovat nykyisin yli 100 henkilötyövuotta
 • kuvataan seurantatiedon arvo- ja tuotantoketjut sekä havaintosuureiden vuorovaikutukset aiempaa paremmin toiminnan tehostamiseksi
 • tuetaan ympäristön tilan seurannan strategian 2020 täytäntöönpanoa (Ympäristöministeriön raportteja 23/2011)

MONITOR 2015 -hanke kehittää seurannan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta parantamalla metodiikkaa, prosesseja, verkostoitumista, tiedon laatua ja käyttö, jakelua sekä hyödyntämistä. Hanke keskittyy hallitusohjelman mukaisen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseen ympäristöministeriön hallinnonalan ns. VATU-kärkihankkeena.

Tavoitetila ja strategiset tavoitteet vuoteen 2020 on esitetty kattavammin julkaisussa Ympäristöministeriön raportteja 23/2011.

MONITOR2020-ohjelman ja siihen kuuluvan MONITOR 2015 -hankkeen asetti ympäristöministeriö keväällä 2013, neuvoteltuaan MMM:n kanssa. MONITOR2020-ohjelmasta ja MONITOR 2015 -hankkeen koordinaatiosta vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ja ohjausryhmä vastaa ohjelman ja hankkeen linjauksista ja työn yhteensovittamisesta. SEPI-ryhmän kauttaa teemme yhteistyötä ELY:jen kanssa. Ryhmä kehittää, arvioi ja tukea ELY-keskusten vastuulla olevan seurannan  uudistamista ja on avoin kaikille ELY:ille.

Tavoitteet

 • Vaikuttavuus - Parempi ympäristötieto auttaa tekemään päätöksiä, jotka vähentävät ympäristö- ja terveysriskejä. Avoin ympäristötiedon välitys luo edellytyksiä yhteisöllisyydelle ja kansalaisten osallistumiselle sekä uudelle liiketoiminnalle.
 • Palvelukyky - Seurantainformaatio on helposti ja nopeasti käytettävissä. Tieto esitetään mielenkiintoa herättävästi ja se on helposti yhdistettävissä muuhun luontoa, yhteiskuntaa ja taloutta koskevaan informaatioon.
 • Aikaansaannoskyky - Verkoston osapuolina olevat organisaatiot toimivat yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Niiden työntekijät näkevät kokonaisuuden ja kehittävät ylpeinä omaa panostaan työnjaossa.
 • Tuottavuus ja taloudellisuus - Toiminnan automatisointi, päällekkäisten toimintojen poistuminen ja kansalaisten mukaanotto seurantoihin tekevät mahdolliseksi nopeasti kasvavien kansainvälisten raportointivelvoitteiden täyttämisen nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Tiedon toisiokäyttö yritystoiminnassa lisää sen arvoa.

Lisätietoja

 • erikoistutkija Jari Silander, vesikeskus, SYKE
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • johtaja Kristian Meissner, uudistuvan ympäristötiedon strateginen ohjelma, SYKE
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lue lisää

Julkaistu 24.5.2016 klo 17.19, päivitetty 28.3.2024 klo 13.23

Kohderyhmä: