Kirgisian ympäristöhallinnon kehittäminen Son-Kul -järven tilan arvioimiseksi ja sen kestävän kehityksen mukaisen käytön ohjaamiseksi, IKI-hanke (KGZ-Water/Son-Kul)

Hankkeessa kehitetään pääasiassa kirgisialaisten ympäristöviranomaisten osaamista POPs-yhdisteiden määrittämisessä (Persistent Organic Pollutants). Työ keskittyy erityisesti vuoristoseudun Son-Kul -järvelle. Järveä ympäröivän laakson alueella on ollut 1970-luvulle asti peltoviljelyä, joilla on hyödynnetty DDT:tä tuholaisten torjunnassa. Käytetty torjunta-aine on yksi Tukholman sopimuksessa määritetyistä erittäin vaarallisista POP -yhdisteistä. On oletettavissa, että torjunta-aineita löytyy edelleen järven sedimentistä ja siinä elävistä eliöistä. Tällä hetkellä Kirgisian ympäristöhallinnon kyky analysoida POPs- jäämiä ei ole riittävä. Ilmastonmuutoksen vuoksi on odotettavissa, että virkistyskäyttö ja turismi järvellä kasvavat entisestään ja tämän vuoksi on tärkeää saada tietoa mahdollisista torjunta-ainejäämistä järvessä ja siinä elävissä eliöissä.

Lisäksi hankkeessa jatketaan KGZ-Water/Issyk Kul -hankkeessa aloitettua suurin harppauksin edennyttä työtä digitaalisen ympäristötietojärjestelmän luomiseksi, edelleen parantamiseksi ja laajentamiseksi myös Son-Kul -järven kattavaksi. Hankkeessa otetaan myös ensi askelia kansalaishavainnoinnin periaatteiden ja hyötyjen esittelemiseksi Kirgisiassa.

Hankkeen päätyttyä Kirgisian ympäristöviranomaisilla on hallussaan tarpeellinen määrä tietoa Son-Kul -järven tilasta ja erityisesti siellä edelleen mahdollisesti olevista POP –jäämistä. Viranomaiset voivat tietoon pohjautuen arvioida järveen kohdistuvien suunniteltujen toimenpiteiden (vanhojen verkkojen puhdistus järven pohjalta) mahdollisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Hanke alkoi marraskuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2018 syyskuuhun asti.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anssi Karppinen, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen sivut

Julkaistu 13.12.2016 klo 10.18, päivitetty 24.11.2017 klo 12.10