Luontokunnat-verkosto

Luontokunnat-verkosto tähtää kuntien verkostomaiseen yhteistyöhön, joka tukee monipuolisella tavalla erilaisia kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Vuonna 2019 toteutetussa esiselvityksessä (Luontoviisaat kunnat esiselvitys) kehitettiin yhdessä kiinnostuneiden kuntien kanssa toimintamalli verkostomaiselle toiminnalle.
 
Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkitys ja tarve sen turvaamiseen on tunnistettu yhä laajemmin. On myös ymmärretty, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Esiselvityksen ja muiden havaintojen perusteella kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti ja tavoitteellisesti luonnon monimuotoisuutta. Kunnat mm. toteuttavat suojeluhankkeita, kunnostavat vesistöjä, perustavat kaupunkipuistoja, uudistavat metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä, hyödyntävät luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkirakenteessa, tekevät erilaisia kokeiluita ja luontokartoituksia sekä ottavat luontoasiat huomioon maankäytön suunnittelussaan. Kunnilla on myös tärkeä rooli luontotietoisuuden lisääjänä. Joissakin kunnissa luonnon tilan seurantaa on jo hyödynnetty myös koulujen opetuksessa.
 
Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet tuovat mukanaan myös erilaisia hyötyjä, jotka voivat näkyä kunnissa esimerkiksi elinkeinotoiminnan, kuten luontomatkailun, edellytysten paranemisena tai kunnan vetovoiman ja elinvoimaisuuden lisääntymisenä. Suomi on valittu maailman vetovoimaisimmaksi luontomatkailukohteeksi ja luonto on vuoden 2016 asukasbarometrin mukaan kaupunkien asuinalueiden toiseksi tärkein viihtyvyystekijä heti sijainnin ja liikenneyhteyksien jälkeen.
Puistometsä
Keväinen puistometsä Tammisaaressa. Koronakriisin aikana lähivirkistysalueiden käyttö ihmisten arjessa on tutkimuksien mukaan kasvanut yli 50 prosenttia. Kuvat Riku Lumiaro.
 
Luontokunnat tähtää kuntien verkostomaiseen yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisesti erilaisia kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Esiselvityksen perusteella kunnat kaipaavat etenkin teemaan liittyvää verkostoitumista muiden kuntien kanssa. Kunnilla on myös tarve toiminnan koordinaatiolle, informaatio-, resurssi- ja vertaistuelle. Tavoiteltu yhteistyö tarjoaa kunnille yhteisiä tapaamisia, työpajoja ja seminaareja, joiden avulla kunnat voivat verkostoitua ja jakaa keskenään tietoa hyvistä käytännöistä sekä onnistuneista hankkeista ja niiden toteutustavoista. Yhteistyö tarjoaa kunnille sekä ideoita että valmiita malleja ja mahdollistaa myös kuntien yhteisiä hankkeita.
 
Verkoston tavoitteena on myös tietoisuuden lisääminen kuntien lumo-työstä sekä kuntien erilaisten mahdollisuuksien tunnistaminen. Keskeistä tavoitteiden saavuttamisessa on luonnon monimuotoisuustyön valtavirtaistaminen ja luonnonsuojelun voimavarojen kohdentaminen myös suojelualueiden ulkopuolelle.

Verkosto tukee ja kehittää kuntien lumo-työtä 

Luontokunnat-verkosto on kaikille kunnissa ja maakunnissa työskenteleville henkilöille matalan kynnyksen verkosto, johon liitytään henkilöjäsenenä. Liittyminen ei velvoita mihinkään vaan toiminnan on tarkoitus tukea monipuolisella tavalla verkoston jäsenien luontokuntatyötä.
 
Yhdessä kuntien kanssa on luotu kriteerit ja käynnistetty tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto.  Sen tavoitteena on tehostaa kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Siinä kunta oman toimintansa lisäksi sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.
 
Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto liittyminen edellyttää valtuuston, hallituksen tai muun vastaavaa toimivaltaa käyttävän tahon päätöksellä verkoston jäseneksi sekä sitoutuu verkoston kriteereihin. Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyminen edellyttää Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteerien täyttämistä. 
 
 
Perinteinen riukuaita
Perinneympäristöjen hoito ja ylläpito on tärkeä osa kuntien lumo-työtä.
 
Verkostojen toiminta tukee kuntatoimijoiden lisäksi asukkaiden, yhteisöjen ja elinkeinoelämän toimia. Niiden tavoitteena on myös vahvistaa kuntien ja valtion ympäristöhallinnon ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vaihtaa sekä oppeja että tietoa uusimmasta tutkimustiedosta, kuten luonnon tarjoamista taloudellisista tai ilmastohyödyistä kunnille. Tavoitteena on myös esitellä jo tehtyjä hankkeita, niiden vaikutuksia ja oppeja sekä kannustaa kuntia uusiin toimiin ja hyvien kokemusten siirtämiseen.
 
Syke ja Kuntaliitto koordinoivat toimintaa ja kehittävät toimintaa yhdessä kuntien kanssa. Kunnilta Lumo-toiminnan edistäminen edellyttää kunnalta aktiivista panostamista luontotyöhön ja kunnan toimintojen kehittämistä.
 

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Riku Lumiaro, p. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 4.9.2020 klo 7.37, päivitetty 29.11.2023 klo 16.01

Kohderyhmä: