Pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laatimisen ohjeistus

Pohjavesialue 556px
Kuva: Jari Rintala

Aihe ja tavoitteet

Ohjeistus laaditaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) ja vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006, vesienhoitoasetus) mukaiseen pohjavesialueiden määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadinnan käytännön toteutukseen.  

Ohjeistuksen laatiminen liittyy ympäristöministeriön toimeksiantoon. Ympäristöministeriö asetti 5.2.2015 työryhmän, jonka yhtenä tehtävänä oli vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1.2.2015) tehtyjen muutosten perusteella laatia säädösten toimeenpanoa varten ohjeistus. Ohjeistuksen vastuullinen laatiminen tuli Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi.

Hankkeessa laadittava opas selkeyttää ja yhdenmukaistaa pohjavesialueiden määrittämistä ja luokitusta sekä suojelusuunnitelmien laadintaa. Suojelusuunnitelmamenettelyn ohjeistusta voidaan hyödyntää suoraan suojelusuunnitelmien laadinnassa ja niiden seurannassa.

Ohjeistuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia pohjavesialueiden määrittämiseen ja suojeluun liittyviä selvityksiä ja oppaita. Merkittävänä uutena asiana ohjeistuksessa esitetään pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien tunnistaminen, ekosysteemeihin liittyvien pohjavesimuodostumien määrittäminen ja niiden huomioiminen pohjavesialueluokituksessa. Ohjeistus on tarkoitettu kaikille pohjavesialueilla toimiville, pohjavettä käyttäville sekä pohjavedestä, sen käytöstä ja suojelusta kiinnostuneille.

Julkaisut

Opas tullaan julkaisemaan 2018.

 

Lisätietoja

Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, SYKE

Vanhempi tutkija Jari Rintala, SYKE

etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 1.12.2016 klo 11.32, päivitetty 1.12.2020 klo 13.35