Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien ympäristövaikutusten arviointia

Joutsenmerkin mukaisissa ympäristömerkityissä taloissa ei rakennusten vesijohdoissa saa käyttää kupariputkia. Kriteerit ovat samat kaikissa Pohjoismaissa. Asiasta on esitetty eriäviä mielipiteitä, erityisesti on toivottu kupariputkien sallimista käytettäväksi asuinrakennuksissa ja niihin verrattavissa olevissa rakennuksissa. Ruotsissa jotkin tahot ovat kupariputkien käyttöä vastaan, koska sen on väitetty mm. heikentävän puhdistamolietteen laatua. Suomessa kupariteollisuus ei tätä näkemystä ole hyväksynyt. SYKE selvitti työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien, lähinnä muovi- ja kuparin, ympäristövaikutuksia ja mahdollista haitallisuutta.

Minkään putkimateriaalin ei todettu aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Jotkut asiantuntijat ovat olleet huolissaan kupariputkista veteen liukenevan kuparin ympäristövaikutuksista, mutta sille ei löydetty selkeitä perusteita. Kupari on alkuaine, jota kasvit ja eliöt tarvitsevat hivenaineeksi. Selvityksen perusteella kupariputkista liukenevan kuparin määrä oli alhainen ja vesistöistä ei ole havaittu suosituksia ylittäviä pitoisuuksia.

Hankkeen loppuraportti

Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien arviointi – Hiilijalanjälki sekä haitallisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutukset

Assessment of pipe materials used in buildings - Carbon footprint and health and toxicity effects (pdf)

Lisätietoja

Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 7.1.2021 klo 15.34, päivitetty 7.1.2021 klo 15.04