Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristökuormituksen vähentäminen hiilen ja ravinteiden kiertoa hyödyntämällä (RETURN)

Tausta

Itämeren alueen nykyinen toimintaympäristö on sektorikohtaisesti siiloutunut ja sitä määrittelevät kansalliset etunäkökohdat. Siten edellytykset kehittää innovaatioita ja toteuttaa toimenpiteitä alueen 10 valtion 60 miljoonan ihmisen elinvoiman peruselementtien, maaperän, veden- ja ilmanlaadun turvaamiseksi eivät ole parhaat mahdolliset. Nykyisin toimenpiteet kohdistuvat usein ongelmiin vain yhdellä sektorilla tai paikallisesti, mikä johtaa usein ongelmien siirtymiseen muualle Itämeren alueelle tai uusien haasteiden syntymiseen jollakin toisella alalla.

RETURN hankkeessa tunnistetaan taloudellisesti ja ympäristöllisesti tehokkaita sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisia teknologioita, ts. win-win -ratkaisuja, jotka vastaavat useisiin toisiinsa liittyviin haasteisiin. Hankkeessa keskitytään ekotekniikoihin, joilla pyritään ratkaisemaan keskenään ristiriitaisia, kestävän kehityksen toteutumista Itämeren alueen taajamissa ja maaseudulla ehkäiseviä ongelmia vähentämällä ravinteiden ja orgaanisen aineen kulkeutumista vesistöihin. Pilottialueet Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa perustetaan lupaavimpien hankkeessa tunnistettavien ekotekniikoiden testaamista varten. Hankkeessa tehdään ekotekniikoiden systemaattinen kartoitus, jonka pohjalta valitaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kullekin pilottialueelle parhaiten soveltuvia, mm. hiilen ja ravinteiden kierrättämistä edistäviä ratkaisuja, joiden vaikutuksia testataan SWAT valuma-aluemallilla. Valituille ekotekniikoille tehdään myös sosioekonomiset kestävyysarvioinnit, minkä lisäksi annetaan niiden edistämistä koskevia suosituksia ja kehitetään markkinointistrategioita lupaavimmille ratkaisuille.

Tavoitteet

RETURN hankkeen yleisenä tavoitteena on tehostaa Itämeren alueen ympäristötoimenpiteiden (ekotekniikat) soveltamista ja käyttöönottoa maksimaalisen tehokkuuden ja parempien yhteisvaikutusten saavuttamiseksi.
Hankkeen erityistavoitteet voidaan jakaa seuraaviin viiteen toisiinsa sidoksissa olevaan luokkaan.

  1. Tuetaan innovointia ja markkinoiden avaamista ekotekniikoille
  2. Lisätään tietämystä ohjauskeinojen toimivuudesta, mahdollistavista/rajoittavista tekijöistä sekä ekotekniikoiden kustannuksista ja hyödyistä
  3. Tarjotaan puitteet järjestelmälliselle sidosryhmien osallistamiselle
  4. Tuetaan ekotekniikoiden kaupallistamista
  5. Perustetaan käyttäjäkeskeinen tietämysalusta
Vantaanjoen Pitkäkoski
Vantaanjoen Pitkäkoski © Kuva: Jari Koskiaho

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jari Koskiaho, puh 0295 251 312, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Hydrologi Sirkka Tattari, puh 0295 251 685, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.12.2017 klo 8.17, päivitetty 1.8.2018 klo 14.07