Suomen ekosysteemiobservatorio FEO

Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO – Finnish Ecosystem Observatory) tavoite on luoda kansallinen yhteistyömalli ja tietoalusta tukemaan ekosysteemien tilan laajamittaista seurantaa, arviointia ja tutkimusta.

 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa luonnon tilan seuranta on yhä tärkeämpää. Luonnon monimuotoisuuden tilan heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat yhteen kietoutuneita ongelmia, joiden hillitseminen edellyttää kattavaa ja ajantasaista tietoa luonnon tilasta. Luotettava, avoin ja ajanmukainen tieto tukee  demokraattista päätöksentekoa.

Pohjoista alkuperäisluontoa
 

FEO kokoaa yhteen hajallaan olevia luonnon tilan seurantaa tukevia toimintoja ja kehittää tutkimus- ja seurantainfrastruktuurien puutteellisia osia. Hanke edistää havaintoverkostojen, kaukokartoitusaineistojen, analyysialgoritmien sekä avoimien aineisto- ja raportointituotteiden hyödyntämistä ja kehitystyötä. Erilaisten digitaalisten aineistojen nopeasti kasvava määrä, aineistojen lisääntynyt avoimuus ja saavutettavuus sekä analyysi- ja mallinnusmenetelmien kehitys tekevät järjestelmän pystyttämisestä nyt ajankohtaista.

FEO-hanke on jaettu kuuteen osakokonaisuuteen, joista kullakin on oma erityisalueensa

  • Työpaketti 1 edistää ympäristötiedon ja indikaattoreiden käytettävyyttä osana päätöksentekoprosesseja.
  • Työpaketti 2 vie kehitettyjä menetelmiä käytäntöön. Tehtäviin kuuluu kuntien luontotietotarpeisiin vastaaminen, hiilineutraalin maankäytön ja elinympäristöjen hoidon yhdistäminen sekä luonto- ja lintudirektiiviraportoinnin, luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin ja Luonnontila.fi -sivuston indikaattorien ja ekosysteemitilinpidon kehittäminen.
  • Työpaketti 3 kokoaa yhteen hajanaisia aineistoja ja kehittää seurantaverkostoa.
  • Työpaketti 4 edistää kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä luonnon tilan seurannassa.
  • Työpaketti 5 kehittää malleja monimuotoisuus- ja hiilivarantojen seurantaan.
  • Työpaketti 6 kehittää FEOn tietovirtojen hallintaa ja yhteensovittamista. 
FEO-kaavio
FEO -hankkeessa tehtävä tutkimus ja kehittäminen jakautuvat kuuteen osakokonaisuuteen.

 

Toteutus

SYKE  kantaa päävastuun hankkeen toteutuksesta, mutta toimivan järjestelmän kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä erilaisten aineistoja tuotavien ja käyttävien tahojen kanssa. Toimivan yhteistyöverkoston aikaansaaminen onkin yksi hankkeen päätavoitteista. 

FEO:n ohjausryhmässä mukana ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Metsäkeskus, Maanmittauslaitos, ELY-keskukset ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC).

FEO-hanke on suunniteltu nelivuotiseksi, ja se käynnistyi keväällä 2020.Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja SYKE.

Yhteystiedot

Biodiversiteetti
Hankkeen vastuullinen johtaja, ryhmäpäällikkö Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. +358 295 251740, etunimi.sukunimi@syke.fi
 
Ekosysteemiprosessit
Tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 118, etunimi.sukunimi@syke.fi
 
Tietojärjestelmät
Kehittämispäällikkö Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 069, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hankekoordinaattori Peter Kullberg, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 965, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 9.9.2020 klo 14.19, päivitetty 28.11.2022 klo 16.06

Kohderyhmä: