Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN)

© Jani Antila, Tapio Oy

Tausta

Luontokato ja ympäristön tila on hälyttävällä tasolla. Ilmaston muutos ja yhteiskunnallinen vihreä siirtymä tuovat vielä lisähaasteita. Luonnonmukaiset ja luontoon pohjautuvat ratkaisut ovat keino palauttaa ekosysteemien toimintaa luonnonmukaisemmiksi, vähentää pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia ainehuuhtoumia ja samalla sitoa hiiltä. Ratkaisujen tulee kuitenkin olla taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Näitä asioita ratkotaan MERLIN-hankkeessa 21 miljoonan rahoituksella.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet voidaan tiivistää viiteen pääkohtaan:

  1. Demonstroida 17 eri kohteen avulla parhaita käytänteitä valuma-aluetasoisissa kunnostus- ja ennallistamisratkaisuissa. Näiden pohjalta laaditaan systemaattinen toimintamalli uusille hankkeille.
  2. Toteuttaa uudenlaisia luonnonmukaisia kunnostusratkaisuja, jotka ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa ja eri tasoilla: paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja lopulta Euroopan laajuisesti.
  3. Tunnistaa toimivat mekanismit ja poistaa mahdolliset esteet eri ratkaisujen sovellettavuuteen uusilla kohteilla. Nämä mekanismit ja esteet voivat olla teknisiä, poliittisia, taloudellisia, hallinnollisia tai tiedostamiseen liittyviä.
  4. Toteuttaa vihreää murrosta sunnittelemalla ja toteuttamalla luonnonmukaisia kunnostuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa siten, että maksimaalinen hyöty voidaan saavuttaa lisääntyneiden ekosysteemipalveluiden ja vähentyneiden haittojen kautta.
  5. Vahvistaa ja tehostaa ennallistamis- ja kunnostuspyrkimyksiä kehittämällä eri kohderyhmille työkaluja ja menetelmiä, kuten teknisiä ohjeita, koulutusmateriaalia ja talouslaskentaa helpottavia työkaluja. Näiden lisäksi luodaan oppimisalusta (MERLIN Academy) ja MERLIN markkinapaikka, jossa kunnostuksiin ja ennallistamisiin liittyvät erilaiset palvelujen ja ratkaisujen tuottaja voivat kohdata ja neuvotella Euroopan tasolla.

Suomen kohde

Suomessa turvetuotannosta poistuu nopealla tahdilla alueita, joille tulisi löytää uudenlaisia elinkeinoja, mutta myös palauttaa ekosysteemipalveluja ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Turpeen nostoa ollaan lopettamassa myös muualla maailmassa. Tämän vuoksi hankkeen tarkastelukohteeksi Suomessa valikoitui turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön suunnittelu ja vaikutusten arviointi. Tätä lähestytään varsinaisella toteutus- ja tutkimuskohteella, joka on Kuivajoen valuma-alueella sijaitseva Komppasuon turvetuotantoalue (120 ha, CS14). Suon Neovan hallinnoimalla alueella toteutetaan yhteistyössä paikallisten kanssa laaja-alainen ennallistaminen. Alue rajautuu pohjoisesta luonnontilaiseen Komppasuohon, mutta purkaa vetensä Kivijoen kautta Perämereen laskevaan Kuivajokeen.

Komppasuolla toteutettavat maankäyttöratkaisut mitoittaa Tapio Oy. Suunnitelmista ja eri vaihtoehdoista käydään keskusteluja alueen haltijan ja eri sidosryhmien kanssa parhaimpien käytänteiden löytämiseksi. Paikallisten sidosryhmien kanssa työskentely on hankkeen keskiössä. Syke seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta kansainvälisen luonnonsuojeluorganisaation (International Union for Conservation of Nature, IUCN) kehittämien indikaattoreiden avulla, jotta toimenpiteitä ja parhaita käytänteitä voidaan soveltaa uusille kohteille ja samalla verrata eurooppalaisia tapaustutkimuksia. Mukana arvioinnissa on myös paikallisia toimijoita.

Julkaisuja

Ronkanen, A.-K., Alatalo, I., Laajala, E., Ronkainen, T., Joensuu, S., Hellsten, S., Rankinen, K., Pietilä, K., Meissner, K. 2023. MERLIN project is mainstreaming restoration in former peat extraction sites in Finland. Peatland International.

Räsänen, A., Albrecht, E., Annala, M., Aro, L., Laine, A.M., Maanavilja, L., Mustajoki, J., Ronkanen, A.-K., Silvan, N., Tarvainen, O. Tolvanen, A. 2023. After-use of peat extraction sites – A systematic review of biodiversity, climate, hydrological and social impacts. Science of Total Environment, 882:163583, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163583

Rankinen, K., Futter, M., Battacharjee, J., Bernal, J., Lannergård, E., Ojanen, M., Ronkanen, K-K., Marttila, H., Hellsten, S. 2023. Influence of forest management changes and reuse of peat production areas on water quality in a northern river. Catena, 226: 107045, https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107045

Laasasenaho, K. Lauhanen, R., Räsänen, A., Palomäki, A., Viholainen, I., Markkanen, T., Aalto, T., Ojanen, P., Minkkinen, K., Jokelainen, L., Lohila, A., Siira, O.-P., Marttila, H., Päkkilä, L., Albrecht, E., Kuittinen, S., Pappinen, A., Ekman, E., Kübert, A., Lampimäki, M., Lampilahti, J., Shahriyer, A.H., Tyystjärvi, V., Tuunainen, A.-M., Leino, J., Ronkainen, T., Peltonen, L., Vasander, H., Petäjä, T., Kulmala, M. 2023. After-use of cutover peatland from the perspective of landowners: Future effects on the national greenhouse gas budget in Finland, Land Use Policy, 134, 106926, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106926

Uutisia, blogeja ja podcasteja

Mitä alueelle tapahtuu, kun turvetuotanto loppuu? Komppasuolla toteutetaan erilaisia jatkokäyttömuotoja - Tapio

The next land use for Neova´s Komppasuo is planned in the EU’s Merlin project

MERLIN restoration case studies: peatlands and wetlands

Komppasuo peat extraction area: healing and new usage strategies

Restoring Europe's peatlands and wetlands • MERLIN Podcast: Bringing Europe’s freshwaters back to life (spotify.com)

Yhteistyötahot

UDE (Saksa), APE (Belgia), AU (Tanska), Bfg (Saksa), BOKU (Itävalta), CMPL (Portugali), CONN, Deltares (Alankomaat), DFG (Espanja), DGADR (Portugali), ECO (Saksa), EGLV (Saksa), GEOECOMAR (Romania), ICA (Espanja), ICRA (Espanja), IPS (Suomi), ISA-ULisboa (Portugali), JHI (Skotlanti), KPL (Puola), KRDA (Israel), NatSc (Skotlanti), NATURLANDE (Saksa), NST (Tanska), BLRI (Unkari), OPPLA (Alankomaat), POV (Belgia), RWS (Alankomaat), SAM (Itävalta), SFA (Ruotsi), SGGW-WULS (Portugali), SLU (Ruotsi), TAU (Israel), UFZ (Saksa), UGENT (Belgia), UKCEH (Englanti), UPV/EHU (Espanja), USTIR (Skotlanti), VIAD (Itävalta), WU (Alankomaat), WWF Adria (Kroatia), WWF HU (Unkari), WWF RO (Romania).

Lisätietoa

Uudistuvan ympäristötiedon strategisen ohjelman johtaja Kristian Meissner, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 422

Kehittämispäällikkö Anna-Kaisa Ronkanen, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 216

Julkaistu 16.11.2021 klo 15.11, päivitetty 31.5.2024 klo 13.21