Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

Dolichospermum-sinileviä. Kuva: Reija Jokipii

Tausta

Ultraääni estää sinileviä muodostamasta pintakukintoja. Luonnonvesissä asiaa ei ole tutkittu, mutta laboratoriossa ultraäänellä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia sinilevien lisäksi myös muihin kasviplanktoneihin ja eläinplanktoniin. Muutokset planktonyhteisöissä voivat heijastua vesistön ravintoverkon toimintaan ja vaikuttaa sen ekologiseen tilaan. UltraPlan-hanke tutki Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhteisöihin ja vedenlaatuun.

UltraPlan-hanke tutki:

  1. Vaikuttaako sinilevien ultraäänitorjunta haitallisesti kasvi- ja eläinplanktonyhteisöihin?
  2. Pystytäänkö ultraäänellä estämään tai vähentämään sinileväkukintoja?
  3. Vaikuttaako sinilevien ultraäänitorjunta vedenlaatuun?

 

 

Tulokset

UltraPlan-hankkeen tulosten perusteella ultraääni ei ehkäise sinileväkukintojen muodostumista luonnonvesissä. Toisaalta ultraäänen ei myöskään todettu aiheuttavan haittaa lammen planktonyhteisöille. Näin ollen arvioitiin, ettei merkittäviä haittoja aiheutuisi myöskään ylemmille ravintoketjun tasoille. Hankkeen tulokset kuvaavat vaikutuksia käytetyllä teholla ja ultraäänen intensiteetillä. Ultraäänen mahdollisia jatkosovellutuksia silmällä pitäen on huomioitava, että vaikutukset planktonyhteisöön ja vesiekosysteemiin tulee selvittää uudelleen, mikäli ultraääntä hyödynnetään tässä tutkimuksessa arvioitua suuremmalla teholla ja intensiteetillä. Ultraäänen aiheuttamat muutokset kasvi- ja eläinplanktonyhteisöjen rakenteessa voivat vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan.

Ultraäänen avulla ei pystytä vaikuttamaan rehevöitymisen aiheuttamien haittojen varsinaiseen syyhyn, ylimääräisiin ravinteisiin. Näin ollen menetelmää ei voida suositella keinoksi rehevöitymisen haittojen torjuntaan. Ainoastaan kuormitusta vähentämällä voidaan saavuttaa pitkäkestoisia muutoksia vesistöjen tilassa ja ehkäistä sinilevien massaesiintymiä.

UltraPlan-hankkeen tuloksista on julkaistu artikkeli Vesitalous-lehdessä:
Härkönen, L.H., Vuorio, K., Estlander, S. & Korkonen, S. 2022. Soveltuuko ultraääni sinileväkukintojen torjuntaan? Vesitalous 3/2022.

 

Lisätietoja:

Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi(at)syke.fi
Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Julkaistu 7.5.2021 klo 15.29, päivitetty 13.12.2022 klo 13.30