Ekologisen kompensaation pilotointi 

Miten lajien elinympäristöjen tai luontotyyppien esiintymien heikennykset voidaan kompensoida? 

Ekologisten kompensaatioiden tavoite on tukea luontokadon pysäyttämistä ja ekologisesti kestävää luonnonvarojen käyttöä. Kompensaatioiden onnistuneen toteutuksen kannalta tarvitaan hyvä toimintamalli sekä osaamista ja tietoa käytännön toteutukseen. Ilman riittävää osaamista käytännön työn tekemiseen kompensaatiot eivät saavuta niille asetettuja tavoitteita. 

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnonsuojelulainsäädännön uudistamista ja uusi luonnonsuojelulaki astuu voimaan 1.6.2023. Uuden luonnonsuojelulain 11 luku käsittelee vapaaehtoista ekologista kompensaatiota. 

Suomen ympäristökeskuksen johdolla toteutettava ekologisen kompensaation pilotointi -hanke käynnistyi 2021. Marinin hallituksen hallitusohjelmaan 2019 oli kirjattu kompensaatiossa tarvittavien hyvien, toimivien käytäntöjen kehittäminen ja hanke on osaltaan toteuttanut tätä tavoitetta. 

 

Ekologisen kompensaation perusperiaatteet ovat esimerkiksi seuraavat: 

  • Ennen kompensoimista tulisi haittoja välttää ja väistämättä aiheutuvaa haittaa lieventää heikennettävällä kohteella. 
  • Kompensaatiovelvollisuus on heikennyksen aiheuttajalla. 
  • Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien osalta suositellaan samanlaisella luonnonarvolla hyvittämistä, mikäli se vain on mahdollista. 
  • Kompensaation tavoite on kaikkien ekologisten heikennysten hyvittäminen (No Net Loss, NNL) tai nettopositiivisuus (Net Positive Impact, NPI). 
  • Hyvitykset tulisi ensisijaisesti tuottaa ennakkoon eli ennen heikennystä. Jos ennakollinen hyvitys ei ole mahdollista, kompensaatioon tähtäävät toimenpiteet pitäisi aloittaa viimeistään 2–5 vuoden kuluessa heikennyksestä. 
  • Hyvityksiä voi tuottaa ennallistamalla tai hoitamalla lajin elinympäristöä tai luontotyypin esiintymää (ennallistamishyvitys) tai suojelemalla arvokkaita luontokohteita (suojeluhyvitys) tai näiden yhdistelmällä.
 

Hankkeen työpaketit 

Hankkeessa testataan ekologisen kompensaation projektiryhmän hyväksymää, asiantuntijatyöryhmän esittämää hyvityksen ja heikennyksen laskenta- tai arviointityökalua (Kujala ym. 2021) tapausesimerkkien avulla.  Kompensaation teknisen toteutuksen pullonkaulat tunnistetaan käymällä esimerkkitapausten avulla läpi heikennyksen ja hyvityksen arviointiin ehdotettua menetelmää. (TP1)  

Lisäksi käydään keskeisten toimijoiden kanssa läpi kompensaatioprosessin eri vaiheita, erityisesti hyvitysten tuottamista ja hyvitysten sijoittumista osaksi poikkeuslupaprosessia. Hyvityksen tuottamista sekä heikennyksen ja hyvityksen kohtaannon parantamista käydään läpi sidosryhmäyhteistyössä, johon kutsutaan mukaan muun muassa kuntia, järjestöjä ja yrityksiä (TP2). Omana kokonaisuutenaan käydään läpi erityisesti lupaviranomaisten kompensaatioihin liittyvän uudenlaisen työn osuutta (TP3).  

Riittävä osaaminen kaikilla kompensaatioprosessin eri osapuolilla sekä selkeät, laadukkaat toimintamallit ovat edellytys sille, että kompensaatioita voidaan tehdä luonnon kannalta onnistuneesti ja ne saavuttavat yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden. Yksi keskeinen osaamistarve on käytännön luontokartoitus-, suunnittelu- ja toteutustyötä tekevillä. Tähän ryhmään kuuluvat mm. luontoselvityksiä tai konkreettisia hoitotoimenpiteitä maastossa tekevät yritykset. Osana pilotointihanketta kartoitetaan näidenkin ryhmien tarvetta lisäkoulutukselle ja tiedolle. Tavoite on kokonaisuutena kompensaatioprosessin laadunvarmistus, johon voidaan tarvita esimerkiksi henkilösertifikaatteja tai ohjeistuksen toimivuuden testaamista. (TP4) 

Kompensaatiopilotin työpaketit
 

 

 

Lisätietoa hankkeesta 

  • Kehittämispäällikkö Minna Pekkonen, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 779
  • Erityisasiantuntija Riku Lumiaro, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 040 509 8654
  • Erikoistutkija Minna Pappila, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 029 525 2233

Ajankohtaista

Hankkeen eteneminen

 

Lisätietoa kompensaatioista 

Raportteja, tutkimusjulkaisuja: 

 

Muita kompensaatioihin liittyviä hankkeita 

Muualla Syken sivuilla  

Politiikkasuositus  

Ratkaisuja-blogit  

Tiedotteet 

 

Julkaistu 12.10.2021 klo 8.22, päivitetty 20.3.2024 klo 14.33

Kohderyhmä: