Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ekologinen tila

Sisävesien ekologisen tilan seurantaan kuuluu biologisten tekijöiden, ravinteiden ja muu vedenlaadun seuranta. Seurantaa varten on perustettu seurantaverkko, johon on valittu koko maan alueelta 63 joki- ja 51 järvivesimuodostumaa (ks. kartta). Kohteissa seurataan maa- ja metsätalouden hajakuormituksen vaikutuksia laaja-alaisesti ekologiseen ja fysikaalis-kemialliseen tilaan. Rannikon happamilla sulfaattimailla seurataan maankäytön riskejä jokien kemialliselle ja ekologiselle tilalle.

Muodostumissa seurataan vedenlaadun, kasviplanktonin, päällyslevien, vesikasvillisuuden, pohjaeläimistön ja kalaston tilaa. Seurantaverkossa on neljä intensiiviasemaa, joiden avulla arvioidaan maatalouden ravinnekuormituksen määrää. Jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa tehdään kaikkiaan viidellä asemalla. SYKE koordinoi seurantaa ja toteuttaa sitä yhteistyössä ELY-keskusten ja LUKEn kanssa.

Kartta. Maa- ja metsätalouden kuormituksen aiheuttamien vaikutusten seurantakohteet.
MaaMet-seurantaverkkoon kuuluvan Lepsämänjoen yläosan maisemia Uudellamaalla. ©Kuva:Jaana Rääpysjärvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurantaohjeet

Seurantatulokset

  • Vilmi, A. ym. 2021. Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien tila vuosien 2008–2019 MaaMet-seurannan perusteella. Julkaistaan vuonna 2021.
  • Aroviita J. ym. 2014. Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien ekologinen tila ja sen seuranta. SYKEn raportteja 12/2014.
  • Mitikka S. (toim.) 2017. Nitraattidirektiivin täytäntöönpano Suomessa – Raportointijakso 2012–2015. SYKEn raportteja 1/2017.
  • Rääpysjärvi, J., Karjalainen, S. M., Karttunen, K., Kuoppala, M. ja Aroviita, J. 2016. Metsätalouden vaikutukset purojen ja jokien biologiseen tilaan – MEBI -hankkeen tulokset. SYKEn raportteja 20/2016.

Muut julkaisut

 

Julkaistu 19.11.2019 klo 15.05, päivitetty 10.11.2021 klo 16.28