Suomen Partiolaiset kansalaistieteen edistäjinä (SPARKA)

SPARKA-hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen, partiolaisista koostuva kansalaistiedeverkosto, jonka avulla kerätään havaintoja vedenlaadusta, sinilevätilanteesta, roskaisuudesta ja mikromuoveista. Kansalaishavainnot täydentävät viranomaisten keräämää tutkimustietoa, lisäävät ymmärrystä tieteestä, tiedon käyttömahdollisuuksista ja sen myötä lisäävät yhteiskunnan tiedemyönteisyyttä.

SPARKA selvittää sisävesien roskaisuutta, josta ei vielä ole tietoa, ja aloittaa ensi kertaa Suomessa mikromuovien kansalaishavainnoinnin. Lisäksi laajennetaan tietopohjaa vesistöjen rehevöitymisestä, lämpenemisestä ja rannikon roskaantumisesta. Kerätty aineisto tukee avoimen tieteen periaatteita ja sitä hyödynnetään valtakunnallisessa sinilevätiedotuksessa ja kansallisen merenhoidon raportoinnissa. Hanke tukee Suomen Partiolaisten (SP) ympäristökasvatustavoitteita sekä lasten ja nuorten osallisuutta edistäen ympäristövastuullista käyttäytymistä. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa kansalaishavainnoinnin vaikutuksista partiolaisten kokemuksiin ja valmiuteen toimia ympäristön puolesta.

Hankkeen toteutustapa

  • Suomen Partiolaisten ohjelmasivuille lisätään kansalaistieteeseen keskittyvä aktiviteettikokonaisuus, joka sisältää ohjeet havaintojen tekemiseen ja havainnoitavien ilmiöiden ymmärtämistä tukevia toiminnallisia tehtäviä. Partiolaiset voivat toteuttaa havaintojen tekoa viikkotapaamisissaan tai tehdä kansalaishavainnoista jopa teemaohjelman kesäleirille. Materiaalit tulevat jakoon myös ympäristökasvatuksen MAPPA.fi-materiaalipankissa.

  • Mikromuovihavaintoja varten hankkeessa kehitetään kansalaisten käyttöön soveltuva menetelmä, jota Suomessa ei vielä ole.

  • SP:n jäsenistöä kannustetaan kansalaishavaintojen pariin somen ja muun viestinnän kautta. Partiolaisille tarjotaan koulutusta havaintojen tekemiseen ja aktiviteettikokonaisuutta jalkautetaan partiolaisille järjestämällä ohjelmaa ja tiedotusta heidän tapahtumissaan.

  • Hankkeen lopulla havainnointiin osallistuneille partiolaisille järjestetään mahdollisuus osallistua palautetilaisuuteen, jossa heille esitellään tulokset heidän keräämistään havainnoista.

  • Havaintojen tekoon osallistuneille partiolaisille järjestetään ympäristökansalaisuuteen liittyviä fokusryhmähaastatteluja, joiden avulla tutkitaan kansalaishavaintojen vaikuttavuutta partiolaisten asenteisiin.
  • Kansalaishavainnoinnista on laadittu verkkokurssi opettajille.
Julkaistu 14.2.2023 klo 17.05, päivitetty 7.2.2024 klo 16.02