Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuus (Lupamuutos)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tehtävänä on tuottaa vaihtoehtoja Suomen lainsäädännön kehittämiseen siten, että ympäristöllisiä lupia voidaan tarvittaessa muuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke kartoittaa tässä tarkoituksessa EU-oikeuden vaatimukset ja Suomen oikeusjärjestelmän reunaehdot lupien muuttamiseen, vertaa Suomen tilannetta muihin jäsenvaltioihin ja tarkastelee myös muita ohjauskeinoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden ohella hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota perustuslaillisiin kysymyksiin ja EU:n valtiontukisääntelyyn. Vertailuvaltioina ovat Itävalta, Ruotsi ja Saksa.

EU-oikeuden tausta

EU:n vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) sisältää vesienhoidon ympäristötavoitteet, joiden mukaan EU-alueella tulee saavuttaa vesimuodostumien hyvä tila ja ehkäistä niiden tilan heikentyminen. EU-tuomioistuin on linjannut, ettei jäsenvaltio voi myöntää lupaa sellaiselle hankkeelle, joka vaarantaa näiden tavoitteiden saavuttamisen (C-416/13). Direktiivi edellyttää myös, että olemassa olevia lupia tulee tarkistaa, jos tämä on tarpeen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen nykytila

Suurin osa Suomen pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia, mutta monin paikoin pintavesien tila on hyvää heikompi. Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) sääntely edellyttää vesienhoitosuunnitelman huomioon ottamista lupaharkinnassa, mutta vesienhoitosuunnitelmia tai vesienhoidon ympäristötavoitteita ei mainita lupien muuttamisen perusteena.

Yleisesti ottaen mahdollisuudet lupien muuttamiselle ovat vesilaissa rajoitetummat kuin ympäristönsuojelulaissa. Viime vuosina julkista keskustelua on käyty erityisesti vanhojen vesivoimalupien kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta.

Hankeryhmä ja ohjausryhmä

Hankeryhmään kuuluu yhdeksän tutkijaa. Sen johtajana toimii tutkimusprofessori Antti Belinskij (SYKE) ja koordinaattorina suunnittelija Essi Römpötti (SYKE).

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä.

 

AJANKOHTAISTA: LupaMuutos-hankkeelta muistio keskeisistä näkökohdista

LupaMuutos-hanke on julkaissut muistion, jossa tarkastellaan hankkeen keskeisiä näkökohtia ja alustavia linjauksia ympäristöllisten lupien muuttamiseen vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Muistiossa käydään läpi Suomen oikeuden nykytila, EU-oikeuden vaatimukset ja lainsäädännön muuttamisen perustuslailliset reunaehdot. Näiden pohjalta esitetään alustavia vaihtoehtoja lainsäädännnön kehittämiseksi Suomessa. Lisäksi muistion liitteenä on katsaus Ruotsin, Saksan ja Itävallan vesioikeusjärjestelmiin.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2019.

 

KUTSU: sidosryhmätilaisuus 14.3.2019

Lupamuutos-hanke järjestää sidosryhmätilaisuuden torstaina 14.3.2019 klo 9:00-12:30 tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20, Helsinki). Tilaisuuden aiheena on vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen, ympäristöllisten lupien muuttaminen  ja sääntelyn kehittämistarpeet. Tarkoituksena on keskustella asiasta alan toimijoiden, tutkijoiden, järjestöjen ja hallinnon edustajien kesken. Tilaisuudessa esitellään hankkeen alustavia tutkimustuloksia.

 

Tilaisuuden ohjelma

9:00 - 9:05         Tilaisuuden avaus    

                           Antti Belinskij, tutkimushankkeen johtaja, SYKE

9:05- 9:10           Lupamuutos-hankkeen esittely

                           Essi Römpötti, tutkimushankkeen koordinaattori, SYKE

9:10 - 9.40          EU-oikeudellinen tausta ja vertailu

                           Niko Soininen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto & Erkki Hollo, professori

9:40 - 10:00        Suomen oikeusjärjestelmän reunaehdot

                           Matti Hepola, apulaisprofessori, Lapin yliopisto

10:00 - 10:20      Sääntelyn muutostarpeet ja vaihtoehdot

                           Antti Belinskij

Tauko 30 min.

10:50 - 11:20     Pyydetyt kommenttipuheenvuorot
                          Timo Torvinen, Energiateollisuus
                          Pasi Kallio, Suomen luonnonsuojeluliitto
                          Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus

11:20 - 12:30     Keskustelu aamupäivän teemoista

12:30                  Tilaisuuden päätös

 

Tilaisuutta voi seurata myös livestreamin kautta. Livestreamin osoitteen saa pyytämällä hankkeen koordinaattorilta.

 

Lisätietoja

Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Antti Belinskij, puh. 0295 251 088, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen koordinaattori, suunnittelija Essi Römpötti, puh. 0295 251 601, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Julkaistu 12.11.2018 klo 10.24, päivitetty 13.3.2019 klo 19.41