Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt -uutiskirje 1/2021

25.5.2021 klo 10.43
Turun kaupunkiseudun muuttoliike vyöhykkeittäin ja elämänvaiheittain
© YKR/SYKE ja TK 2021

Nuoret ja keski-ikäiset suuntaavat keskustoihin – uusi laskentatapa paljastaa kaupunkiseutujen sisäisen muuttoliikkeen eri elämänvaiheissa 

Kaupunkiseuduilla keskustat vetävät opiskelemaan tulevia nuoria, kun väljemmät alueet houkuttelevat lapsiperheitä. Tiiviisti rakennetut alueet ovat vetovoimaisia taas keski-ikäisten ja sitä vanhempien kohdalla.  Tämä muuttoliikkeen dynamiikka selviää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportista, jossa on ensimmäistä kertaa tarkasteltu muuttotietoja suhteessa yhdyskuntarakenteen alueluokituksiin, jotka eivät perustu kuntarajoihin vaan esimerkiksi asukastiheyteen ja saavutettavuuteen. Raportin tulokset kuvaavat pandemiaa edeltävää aikaa.

Lue lisää 

 

Hankkeen evästyksiä – mitä voidaan tehdä ja mihin pitää kiinnittää huomiota

Yhdykuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut -hankkeen raportin kansikuva

YKR-demo-hankkeen loppuraportti on julkaistu. Se sisältää tiivistetysti hankkeen havaintoja, pohdintaa tuloksista, ilmiöistä, suunnittelukysymyksistä sekä niihin liittyvistä tietotarpeista. Hankkeen lopputulema oli hyvin moninainen: eri kohdealueita käsitteleviin lukuihin nostettiin vain pieni tiivistys siitä, mitä alueilla kaikkiaan tutkittiin. Hankkeen verkkosivuille on koottu kohdealueiden osaraportit. joista näkee hankkeessa tuotetun aineiston kokonaisuudessaan. Lue lisää 

 

Suomessa on uuden alueluokituksen mukaan lähes tuhat työpaikka-aluetta

Suomen työpaikka-alueet yleisimmän toimialan mukaan

Asumisen ohella kaupungit rakentuvat työn ympärille. Työpaikka-alueista kaksi kolmasosaa sijaitsee kaupunkiseuduilla. Työpaikoista 34 prosenttia, eli 721 000 sijaitsee kaupunkien keskustojen tai alakeskusten työpaikka-alueilla.

Erillisillä työpaikka-alueilla, jotka eivät sijaitse kytkeytyneenä keskustaan tai alakeskukseen, on Suomessa 27 prosenttia työpaikoista (581 000). Lue lisää 

 

Pohjois-Pohjanmaan pitkien työmatkojen kasvusta merkittävä osa on tullut sote-palveluiden ja rakentamisen toimialoilla

Pohjois-Pohjanmaan työllisten 20-200 km työmatkat

Pitkien työmatkojen määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä rakentamisen alalla. Kyseessä oleva kehitys ei kuvaa yhdyskuntarakenteen hajautumista, vaan yhdyskuntien välisen toiminnallisen vuorovaikutuksen kasvua ja työmarkkina-alueiden laajenemista. Myös pendelöinti Oulun keskustaajamasta muualle maakuntaan on yhä merkittävämpää. Huomattava osa pitkistä työmatkoista tehdään toimialoilla, joilla isoa osaa työhön liittyvistä tehtävistä ei ole mahdollista tehdä etätyönä. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi teollisuus, rakentaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Lue lisää 

 

Tutustu Tampereella yleiskaavoituksen tueksi kehitettyyn ilmastovaikutusten arviointityökaluun

Tampereen yleiskaavatyön yhteydessä kehitettiin avoimen lähdekoodin ilmastovaikutusten arviointimenetelmä. Työkalu mahdollistaa yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten seurannan ja tarjoaa havainnollista tietoa päätöksenteon tueksi. Työkalu toimii QGIS-paikkatieto-ohjelmassa ja esittää tuloksia ruutupohjaisella kartalla, joka havainnollistaa sijaintiratkaisujen merkitystä ja kasvusuuntien eroja. Lue lisää

 

Kuopiota ympäröivän maaseudun väestökehitys on monimuotoista

ESA-radan asemanseudun rakentumisen mahdollisuudet ja haasteet Vihdin Höytiönnumella

Kuopion seudulla valtaosa maaseutualueista on kuntaliitosten kautta tullut osaksi hallinnollista kaupunkia. Kuopiossa maaseutualueita on lähestytty edullisuusvyöhykkeiden määrittelyllä, jota YKR-demo-hankkeessa lähdettiin kehittämään maaseudun erilaisten kehitysvyöhykkeiden tunnistamiseen tähtäävillä tarkasteluilla.  Lue lisää 

Vihdin Höytiönnummen asemanseudun rakentuminen mahdollistaisi parhaimmillaan joukkoliikennekaupungin kudoksen rakentumisen alueelle autokaupungin laajenemisen sijaan. Junayhteys muuttaisi koko Nummelan seudullista asemaa mahdollistaen rakentumisen radanvarsikaupungiksi.Tämä edellyttää kuitenkin tiiviin joukkoliikennekaupungin kudoksen rakentamista, joka hyödyntäisi aseman tuoman potentiaalin.   Lue lisää 

 

Lappeenrannan jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudokset ovat päällekkäisiä kaupungin keskustan tuntumassa

 

Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ylikunnallisessa tulkinnassa kaupunkikudokset ovat käyttökelpoinen työkalu

Kaupunkialueiden yhdyskuntarakenne jäsentyy kolmen kaupunkikudoksen avulla. Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudokset ovat erityisesti kaupunkien ydinalueilla päällekkäisiä, kuten kymmenen rakennetun ja viherympäristön elementin tarkastelu Lappeenrannan keskustan reunavyöhykkeellä osoitti. Lue lisää 

Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehitys on viime vuosina ollut tiivistyvää. Rakenne on kuitenkin valmiiksi hajanainen ja laajoilla alueilla liikkuminen on autoilun varassa. Autokaupunki ei ole katoamassa, joten alueen kuntien tulisi pohtia autokaupungin alueiden kehitystä suhteessa muihin kudosalueisiin: miten suurta osuutta autokaupungille ollaan antamassa ympäristötavoitteiden ja liikennejärjestelmän puitteissa? Lue lisää 

 

Muuttoliikkeen dynamiikkaa Kajaanissa ja Mikkelin seudulla 

Kajaanissa keskustaajama on ollut pitkällä aikavälillä muuttotappiollinen kaikissa muissa ikäluokissa paitsi 15–20 -vuotiaissa. Vaikka 20–39-vuotiaat hakeutuvat pois keskustasta ja sen liepeiltä, Kajaanin sisempi kaupunkialue on nuorten ja yli 45-vuotiaiden vetämänä ollut muuttovoittoinen jo pitkään. Nettomuutossa kehysalue on sisemmän kaupunkialueen peilikuva lukuun ottamatta yli 64-vuotiaita, joissa molemmat ovat saaneet muuttovoittoa. Lue lisää  

 

Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa 

Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Jotta tähän päästäisiin, hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen kunnan toimintaan. Arjen kestävät valinnat on tehtävä kuntalaisille helpoiksi. Lue lisää 

 

Villen ja YKR-demon lopputervehdys 

Ville Helminen, YKR-demo-hankkeen johtaja

Kun YKR-demo-hanketta muutama vuosi sitten suunniteltiin, hanke näytti tarjoavan innokkaalle tutkijajoukolle runsaasti matkustamista ympäri Suomea. Aluksi näin kävikin. Sen lisäksi että perinteisesti muun maan hankepartnerit kokoontuvat Helsinkiin seminaareihin ja kokoustamaan, myös tutkijat pääsisivät tässä maantieteellisesti laajalle alueelle kurottavassa hankkeessa raiteille kohti kiinnostavia paikallisia suunnittelukysymyksiä. Onneksi ehdimme järjestää yhteisen tilaisuuden ja vierailla suurimmassa osassa kohdealueita ennen pandemian alkua, sillä sen jälkeen tekeminen siirtyi Teamsiin ja Tiimeriin kaikkien pysyessä paikallaan. Lue lisää