Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VACCIA Työpaketti 12: Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi ja matkailun sopeutuminen muutokseen kahdella pohjoissuomalaisella paikkakunnalla: ilmastonmuutoksen ekologiset, sosiaaliset ja terveysvaikutukset

VACCIA_logo

Työpaketti 12:n tavoitteena on mallintaa sekä paikallisen ekosysteemin että paikallisyhteisön kannalta kriittiset tekijät, jotka vaikuttavat luontoperustaiseen matkailuun. Mallintaminen alkaa ekologisten, sosiaalisten ja terveydellisten nykytilanteiden haavoittuvuuskartoituksella, jota hyödynnetään matkailuun liittyvien tulevaisuuden riskien arvioinnissa ja muutokseen sopeutumisessa. Tulevaisuuden sopeutumistoimenpiteitä työstetään yhdessä paikallisten matkailutoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työpaketin kohdealueina ovat Kuusamon Ltser-alue ja Sotkamon Vuokatti, joita yhdistää riippuvuus luontoperustaisesta talvimatkailusta ja siten talvisista luonnonoloista Suomen itärajan läheisyydessä.

Terveysvaikutusten arviointi perustuu sekä sairastumis- ja vammojen lukumääristä saataviin tietoihin että arvioihin matkailijaprofiileista. Näiden tietojen avulla pyritään tunnistamaan väestölliset riskiryhmät ja näiden terveyteen liittyviä riskitekijöitä. Arviointi tuottaa päättäjille tietoa esimerkiksi siitä, miten terveydenhuoltoa tulisi kehittää matkailukeskuksissa, jotka sijaitsevat harvaanasutuilla väestöllisesti pienilukuisilla alueilla. Tavoitteena on selvittää, miten ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat luontoon ja ekosysteemiin ja toisaalta, miten ekosysteemissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja yhteisöjen hyvinvointiin. Sopeutumiseen tarvittavia toimenpiteitä kartoitetaan lisäksi kohderyhmälle tehtävillä teemallisilla haastatteluilla. Matkailun haavoittuvuusarvioinneissa käytetään tausta-aineistona alueellisia ilmastoskenaarioita sekä paikallisista matkailuyrittäjistä ja luontoperustaisen matkailun ympäristövaikutuksista tehtyjä tutkimuksia.

Työpaketti 12:ssa hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnin ja osallistuvan suunnittelun menetelmiä. Monitieteisessä ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa kerätään tietoa (1) matkailuteollisuuden nykytilasta, (2) sen alueellisesta ja paikallisesta sosiaalis-taloudellisesta merkityksestä, ja (3) matkailun ympäristöllisistä vaikutuksista, sekä (4) ilmastonmuutoksen paikallisista ennusteista. Näiden tietojen pohjalta arviointiryhmä rakentaa kahdesta kolmeen lähtökohtaista skenaariota, joissa huomioidaan matkailuteollisuuden ja sen ympärillä olevien yhteisöjen sosiaalis-taloudelliset ja ympäristölliset muutokset. Nämä skenaariot esitellään paikallisille toimijoille ja päätöksentekijöille tulevaisuustyöpajoissa, jotka perustuvat yhteisten ongelmien tunnistamiseen sekä tulevaisuudenvisioiden ja toimintamallien kehittämiseen. Keskeistä on paikallisten toimijoiden osallistuminen työpajojen työskentelyyn.

Työpaketti 12:n tuloksena syntyy monitieteinen haavoittuvuuskartoitusmalli ja uusi innovatiivinen monitieteinen näkökulma matkailun tutkimukseen. Lisäksi matkailuun sidoksissa olevien toimijoiden ja yhteisöjen tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontoperustaiseen matkailuun ja ihmisten terveyteen ja terveysriskeihin kasvaa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnin ja tulevaisuustyöpajojen työskentelyn myötä Työpaketissa tuotetaan raportti sekä poliittisia että konkreettisia toimenpiteitä varten. Raportin ohella Työpaketti 12:n työryhmän jäsenet kirjoittavat tieteellisiä ja populaareja julkaisuja tulevaisuustyöpajojen pohjalta.

Yhteystiedot

Hannu I. Heikkinen, Oulun yliopisto, hannu.i.heikkinen(at)oulu.fi, puh. (08) 553 7553
Arja Rautio, Oulun yliopisto, arja.rautio(at)oulu.fi, puh. (08) 537 6200

Julkaistu 5.5.2013 klo 15.08, päivitetty 6.5.2013 klo 12.55